Cookies

Tento web je provozovaný MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., a potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštěvnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svůj souhlas můžete odmítnout zde.

Lékařské zkratky – vyhledávač

1 2 4 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
ABR - urologie
auditory brainstem response – sluchový kmenový potenciál
ICA - kardiologie
Protilátky proti ostrůvkovým buňkám pankreatu
APPE - urologie
appendectomie /apendektomie
Asc UPG (RPG) - urologie
ascendentní ureteropyelografie
ATB - urologie
antibiotika
AUS - urologie
artificial urinary sfincter / umělý svěrač močový
BHP (BPH) - urologie
benigní hyperplazie prostaty
BOO - urologie
bladder outlet obstruction / obstrukce vývodných cest močových
Bx - urologie
biopsie
Ca - urologie
karcinom
CaP - urologie
karcinom prostaty
CC - urologie
cirkumcize
CE (CYE) - urologie
cystektomie
CL - urologie
calycolithiasis
CL inf.l.dx. - urologie
lithiasa dolního kalichu pravé ledviny
CSK - urologie
cystoskopie
CT - urologie
počítačová tomografie
CUG - urologie
cysto‑urethrografie
ČIK - urologie
čistá intermitentní katetrizace
ČUS - urologie
Česká urologická společnost
Dg - urologie
diagnóza
DMC - urologie
dolní močové cesty
DSSL - urologie
dynamická sekvenční scintigrafie ledvin
Dx - urologie
pravý
ED - urologie
erektilní dysfunkce
EHL - urologie
elektrohydraulická litotrypse
ELCO - urologie
elektrokoagulace
EPI - urologie
epicystostomie
f‑CSK - urologie
flexibilní cystoskopie / urethrocystoskopie
f‑URS - urologie
flexibilní ureteroskopie
fPSA - urologie
free (volný) prostatický antigen
G - urologie
grading
GS - urologie
Gleasonovo skóre
HMC - urologie
horní močové cesty
HPV - urologie
human papiloma virus
Ch - urologie
charrie – dle Charriera – obvod katetru
CHCE - urologie
cholecystektomie
CHRI - urologie
chronická renální insuficience
IIEF5 - urologie
international index of sexual function / mezinárodní dotazník sexuálních funkcí 5
IMC - urologie
infekce močových cest
IPSS - urologie
mezinárodní skóre prostatických syndromů
IVU - urologie
intravenózní vylučovací urografie
JJ stent - urologie
ureterální stent (pig tail)
KPS - urologie
kalichopánvičkový systém
L – PE - urologie
laparoskopická prostatektomie
L‑NE (LRNE) - urologie
laparoskopická nefrektomie
L‑RAPE - urologie
laparoskopická radikální prostatektomie
LERV (ESWL) - urologie
litotrypse extrakorporální rázovou vlnou
LUTS - urologie
symptomy dolních močových cest
MC - urologie
močové cesty
MESA - urologie
mikroaspirace spermií z nadvarlete
MM - urologie
močový měchýř
NE - urologie
nefrektomie
NEU - urologie
nefrektoureterektomie
NFS (PNS) - urologie
punkční nefrostomie
NL - urologie
nefrolitiáza
NN - urologie
nativní nefrogram
NNCT - urologie
nativní počítačová tomografie
OAB - urologie
syndrom hyperaktivního močového měchýře
OE - urologie
orchiektomie
OUTI (UTIO) - urologie
optická uretrotomie / urethrotomia interna optica
p.r. - urologie
vyšetření per rectum
p.v. - urologie
per vaginam
PBP - urologie
punkční biopsie prostaty
PE - urologie
prostatektomie
PE - urologie
předčasná ejakulace
PEK - urologie
perkutánní extrakce konkrementu
PERAPE - urologie
perineální radikální prostatektomie
PHI - urologie
prostate health index / index prostatického zdraví
PLT / L‑PLT - urologie
pyelolithotomie / laparoskopická pyelolithotomie
PMK (PK) - urologie
permanentní močový katétr
PN (PNS) - urologie
punkční nefrostomie
PNF - urologie
pyelonefritis
PSA - urologie
prostatický specifický antigen
PSMA - urologie
prostatický specifický membránový antigen
PVR - urologie
postmikční reziduum
RAP - urologie
roboticky asistovaná plastika ledvinné pánvičky
RAPE - urologie
radikální prostatektomie
RARP (Ro‑RAPE) - urologie
roboticky asistovaná radikální prostatektomie
RCC - urologie
renal cell carcinoma / renální karcinom
RCYE - urologie
radikální cystektomie
RPN - urologie
roboticky asistovaná parciální resekce ledviny
RxTh - urologie
radioterapie
SPG - urologie
spermiogram
STD - urologie
sexuálně přenosné choroby
TESE - urologie
testikulární extrakce spermií
Th - urologie
terapie
TOT - urologie
transobturatorní páska
tPSA - urologie
total (celkový) prostatický antigen
TRUS - urologie
transrektální ultrasonografie
TRUS + Bx - urologie
transrektální US a biopsie
Tu - urologie
tumor
Tu ves urin - urologie
tumor močového měchýře
TUIP - urologie
transuretrální incize prostaty
TUR - urologie
transuretrální resekce
TURM - urologie
transuretrální resekce močového měchýře
TURP - urologie
transuretrální resekce prostaty
TVPE (PETV) - urologie
transvezikální prostatektomie
TVT - urologie
poševní páska bez napětí / transvaginální páska
Tx L+P - urologie
transplantace ledviny a pankreatu
TxL - urologie
transplantace ledviny
U‑cévka - urologie
ureterální cévka
UCG - urologie
uretrocystografie
UCNA - urologie
ureterocystoneoanastomóza
UCS - urologie
uretrocystoskopie
UD/ URDN - urologie
urodynamické vyšetření
UFM - urologie
uroflowmetrie
UL - urologie
ureterolitiasis
ULT/ L‑ULT - urologie
ureterolithotomie / laparoskopická ureterolithotomie
UPG - urologie
ureteropyelografie
URS - urologie
ureterorenoskopie
MC - urologie
močové cesty
MESA - urologie
mikroaspirace spermií z nadvarlete
UTZ (USG, U/S) - urologie
ultrazvuk‑ sono‑ ultrasonografie
VUR - urologie
vezikoureterální reflux
2DE - kardiologie
two‑dimensional echocardiography – dvojrozměrná echokardiografie
AA - kardiologie
antiarytmika
ABPM - kardiologie
ambulatory blood pressure monitoring – ambulatorní monitorování krevního tlaku
ACC - kardiologie
arteria carotis communis, American College of Cardiology
ACD - kardiologie
arteria coronaria dextra
ACEI - kardiologie
angiotensin‑corverting enzyme inhibitor – inhibitor angiotensin konvertujícího enzymu
ACI - kardiologie
arteria carotis interna
ACS - kardiologie
arteria coronaria sinistra
ACT - kardiologie
activated clotting time (activated coagulation time) – aktivovaný koagulační čas
AF - kardiologie
atrial fibrillation arteria femoralis
AG - kardiologie
angiografie
AIM - kardiologie
akutní infarkt myokardu
AKS - kardiologie
akutní koronární syndrom
ALAX - kardiologie
apical long axis – apikální echokardiografická projekce na dlouhou osu levé komory
AMTK - kardiologie
ambulatorní monitorování krevního tlaku
ANG - kardiologie
II angiotensin II (AT II)
AoS, AS - kardiologie
aortální stenóza
AP - kardiologie
angina pectoris; accessory pathway – přídatná převodní dráha; akční potenciál; arteria pulmonalis
APO - kardiologie
apolipoprotein
aPTT, APTT - kardiologie
activated partial thromboplastin time – aktivovaný parciální tromboplastinový čas
AR, - kardiologie
AoR aortální regurgitace
ARB - kardiologie
angiotensin receptor blocker – blokátor receptorů AT1 pro angiotensin II (sartan)
ARDS - kardiologie
acute respiratory distress syndrome – syndrom náhlé dechové tísně
ASA - kardiologie
acetylsalicylic acid – kyselina acetylsalicylová
ASD - kardiologie
atrial septal defect – defekt síňového septa
ASE - kardiologie
American Society of Echocardiography
AT - kardiologie
III/AT 3 antithrombin III – antitrombin 3
AT1 - kardiologie
angiotensin II receptor, type 1 – angiotensinový receptor 1
ATP - kardiologie
adenosintrifosfát
AUC - kardiologie
area under the curve – plocha pod koncentrační křivkou
AV, - kardiologie
A‑V atrioventrikulární, arteriovenózní
AVA - kardiologie
aortic valve area – plocha ústí aortální chlopně
AVAI - kardiologie
aortic valve area index – plocha ústí aortální chlopně indexovaná na plochu tělesného povrchu (cm2/m2)
AVB - kardiologie
atrioventrikulární blokáda
AVD - kardiologie
atrioventricular delay – atrioventrikulární zpoždění
AVN - kardiologie
atrioventricular node – atrioventrikulární uzel
AVNRT - kardiologie
atrioventrikulární nodální reentry tachykardie
AVRT - kardiologie
atrioventrikulární reentry tachykardie
BBB - kardiologie
blood‑borain barrier – hematoencefalická bariéra
BHS - kardiologie
British Hypertension Society
BKK - kardiologie
blokátory kalciových kanálů
BLS - kardiologie
basic life support – neodkladná resuscitace
BLTR - kardiologie
blokáda levého Tawarova raménka
BMI - kardiologie
body mass index – index tělesné hmotnosti
BMS - kardiologie
bare metal stent – prostý kovový stent
BP - kardiologie
blood pressure – arteriální krevní tlak
BPmean - kardiologie
mean blood pressure – střední tlak krve v arteriálním
BPTR - kardiologie
blokáda pravého Tawarova raménka
BSA - kardiologie
body surface area – tělesný povrch (v m2)
bundle - kardiologie
branch block – blokáda Tawarova raménka
CABG - kardiologie
coronary artery bypass graft – aortokoronární bypass
CAD - kardiologie
coronary artery disease – ischemická choroba srdeční
CCS - kardiologie
Canadian Cardiovascular Society
CFM - kardiologie
color flow mapping – barevné dopplerovské mapování, tzv. barevný Doppler
CFR - kardiologie
coronary flow reserve – koronární průtoková rezerva
CI - kardiologie
cardiac index – srdeční index
CMP - kardiologie
cévní mozková příhoda
CO - kardiologie
cardiac output – minutový srdeční výdej
CoA - kardiologie
koarktace aorty; koenzym A
COHb - kardiologie
karbonylhemoglobin
CRP - kardiologie
C‑reaktivní protein
CS - kardiologie
coronary sinus – koronární sinus
CSA - kardiologie
centrální spánková apnoe
CTEPH - kardiologie
chronická tromboembolická plicní hypertenze
CVD - kardiologie
cardiovascular disease – kardiovaskulární onemocnění
CVK - kardiologie
central venous catheter – centrální žilní katetr
CVP - kardiologie
central venous pressure – centrální žilní tlak
CW - kardiologie
continuous wave – kontinuální dopplerovský režim
CŽK - kardiologie
centrální žilní katetr
CŽT - kardiologie
centrální žilní tlak
DCA - kardiologie
directional coronary atherectomy – směrovaná koronární aterektomie
DD - kardiologie
diastolická dysfunkce
DES - kardiologie
drug eluting stent – stent uvolňující léky
DIC - kardiologie
diseminated intravascular coagulation – diseminovaná intravaskulární koagluace
DKMP - kardiologie
dilatační kardiomyopatie
DLP - kardiologie
dyslipoproteinémie
dLVOT - kardiologie
průměr výtokového traktu levé komory
DM - kardiologie
diabetes mellitus
DSA - kardiologie
digitální subtrakční angiografie
DSS - kardiologie
defekt septa síní
DTK - kardiologie
diastolický tlak krve
E - kardiologie
vlna early filling – vrchol časného diastolického plnění levé
EAD - kardiologie
early after depolarization – časná následná depolarizace
EBCT - kardiologie
electron beam computed tomography – výpočetní tomografie řízeným elektronovým paprskem
ECC - kardiologie
extracorporeal circulation – mimotělní oběh
EDV - kardiologie
end‑diastolic volume – objem na konci diastoly
EF - kardiologie
ejekční frakce; effective flow – efektivní průtok
EFV - kardiologie
elektrofyziologické vyšetření
EMA - kardiologie
European Medicines Agency – Evropská léková agentura
EMB - kardiologie
endomyokardiální biopsie
EOL - kardiologie
end of life – konec životnosti (baterie)
EPBF - kardiologie
effective pulmonary blood flow – efektivní plicní průtok
EPH - kardiologie
gestóza gestóza charakterizovaná edémy, proteinurií a hypertenzí (též preeklampsie)
EPI - kardiologie
epinephrine – adrenalin
ES - kardiologie
extrasystola
ESC - kardiologie
European Society of Cardiology
ESH - kardiologie
European Society of Hypertension
ESRD - kardiologie
end‑stage renal disease – terminální onemocnění ledvin
ESV - kardiologie
end‑systolic volume – objem na konci diastoly
EVT - kardiologie
endovaskulární terapie
F - kardiologie
flow – průtok (v ml × min–1); koagulační faktor; French (1 F = 0,33 mm); frekvence
F II - kardiologie
faktor II (protrombin)
F V Leiden - kardiologie
faktor V Leiden – leidenská mutace faktoru
FCRS - kardiologie
Framingham Cardiovascular Risk Score
FCTC - kardiologie
Frame Convention on Tobacco Control
FDA - kardiologie
Food and Drug Administration
FFA - kardiologie
free fatty acid – volná mastná kyselina
FFR - kardiologie
fractional flow reserve – poměrná (frakční) průtoková rezerva
FH - kardiologie
familiární hypercholesterolémie
FFR - kardiologie
fractional flow reserve – poměrná (frakční) průtoková rezerva
FH - kardiologie
familiární hypercholesterolémie
FK - kardiologie
fibrilace komor
FRP - kardiologie
funkční refrakterní perioda
FS - kardiologie
fibrilace síní
GCS - kardiologie
Glasgow Coma Scale (klasifikace poruch vědomí)
GDM - kardiologie
gestační diabetes mellitus
GDP - kardiologie
guanosindifosfát
GLUT - kardiologie
glukózový transportér
GMT - kardiologie
γ‑glutamyltransferáza
GSPECT - kardiologie
jednofotonová emisní výpočetní tomografie spouštěná elektrokardiogramem (gated SPECT)
GTP - kardiologie
guanosintrifosfát
GTT - kardiologie
glukózový toleranční test
h‑FABP - kardiologie
heart‑fatty acid binding protein – srdeční protein vázající mastné kyseliny
HbA1c - kardiologie
glykovaný hemoglobin
Hc - kardiologie
homocystein
Hcy - kardiologie
homocysteinémie
HDL - kardiologie
high‑density lipoproteins – lipoproteiny o vysoké hustotě
HELLP - kardiologie
hemolysis, elevated liver enzymes and low platelets – syndrom charakterizovaný hemolýzou, zvýšenou aktivitou jaterních enzymů a trombocytopenií
hHcy - kardiologie
hyperhomocysteinémie
HIT - kardiologie
heparin‑induced thrombocytopenia – trombocytopenie indukovaná heparinem
HKMP - kardiologie
hypertrofická kardiomyopatie
HLA - kardiologie
horizontal long axis – horizontální dlouhá osa human leukocyte antigen – lidský leukocytární antigen
HOCM - kardiologie
hypertrophic obstructice cardiomyopathy – hypertrofická kardiomyopatie s obstrukcí výtokového traktu levé komory
HR - kardiologie
heart rate – srdeční frekvence
HRCT - kardiologie
high‑resolution computer tomography – výpočetní tomografie s vysokou rozlišovací schopností
hs‑CRP - kardiologie
C‑reaktivní protein stanovený vysoce senzitivní metodou
HŽT - kardiologie
hluboká žilní trombóza
Ch - kardiologie
cholesterol
CHF - kardiologie
congestive heart failure – městnavé srdeční selhání
CHOPN - kardiologie
chronická obstrukční plicní nemoc
CHSS - kardiologie
chronické srdeční selhání
IABP - kardiologie
intraaortální balonková kontrapulsace
ICD - kardiologie
implantable cardioverter‑defibrillator – implantabilní kardioverter‑defibrilátor
ICT - kardiologie
isovolumic contraction time – doba izovolumické kontrakce
IDDM - kardiologie
inzulin‑dependentní diabetes mellitus
IDL - kardiologie
intermediate‑density lipoproteins – lipoproteiny o střední hustotě
IE - kardiologie
infekční endokarditida
IGF - kardiologie
insuline‑like growth factor – růstový faktor podobný inzulinu
ICHDK - kardiologie
ischemická choroba dolních končetin
ICHS - kardiologie
ischemická choroba srdeční
IM - kardiologie
infarkt myokardu
IMT - kardiologie
intima‑media thickness – tloušťka vrstvy intima‑media
IRT - kardiologie
isovolumic relaxation time – doba izovolumické relaxace
ISA - kardiologie
instrinsic sympathomimetic activity – vnitřní sympatomimetická aktivita
ISDN - kardiologie
isosorbid dinitrát
ISH - kardiologie
International Society of Hypertension; izolovaná systolická hypertenze
ISMN - kardiologie
isosorbid mononitrát
IVCD - kardiologie
intraventricular conduction delay – porucha nitrokomorového vedení
IVS - kardiologie
interventricular septum – mezikomorová přepážka
IVUS - kardiologie
intravascular ultrasound – intravaskulární ultrazvuk
KES - kardiologie
komorová extrasystola
KMP - kardiologie
kardiomyopatie
KPR/KPCR - kardiologie
kardiopulmonální/kardiopulmocerebrální resuscitace
KT - kardiologie
komorová tachykardie
KVO - kardiologie
kardiovaskulární onemocnění
LA - kardiologie
levá síň
LAD - kardiologie
left axis deviation – deviace elektrické osy srdeční doleva; left anterior decending (coronary artery = také RIA)
LAH - kardiologie
left anterior hemiblock – levá přední hemiblokáda
LAO - kardiologie
left anterior oblique – levá přední šikmá projekce
LAP - kardiologie
left atrial pressure – tlak v levé síni
LASER - kardiologie
light amplification by stimulated emission of radiation – zesilovač elektromagnetického záření pracující na principu stimulované emise záření
LB - kardiologie
left bundle – levé Tawarovo raménko
LBBB - kardiologie
left bundle branch block – blokáda levého Tawarova raménka
LDL - kardiologie
low‑density lipoproteins – lipoproteiny o nízké hustotě
LDL‑ch - kardiologie
cholesterol v lipoproteinech o nízké hustotě
LIMA - kardiologie
left internal mammary artery – arteria thoracica interna sinistra
LIPV - kardiologie
left inferior pulmonary vein – levá dolní plicní žíla
LKd - kardiologie
průměr levé komory v diastole
LMWH - kardiologie
low molecular weight heparin – nízkomolekulární heparin
Lp - kardiologie
lipoprotein
Lp(a) - kardiologie
lipoprotein(a)
LPH - kardiologie
left posterior hemiblock – levá zadní hemiblokáda
LPL - kardiologie
lipoproteinová lipáza
LQT - kardiologie
long QT interval – dlouhý interval QT
LSVP - kardiologie
left superior pulmonary vein – levá horní plicní žíla
LV - kardiologie
left ventricle – levá komora
LVEDP - kardiologie
left ventricular end‑diastolic pressure – diastolický tlak v levé komoře
LVEDV - kardiologie
left ventricular end diastolic volume – objem levé komory na konci diastoly
LVEF - kardiologie
left ventricular ejection fraction – ejekční frakce levé komory
LVESV - kardiologie
left ventricular end systolic volume – objem levé komory na konci systoly
LVM - kardiologie
left ventricular mass – hmotnost svaloviny levé komory
LVMI - kardiologie
index hmotnosti svaloviny levé komory
LVOT - kardiologie
left ventricular outflow tract – výtokový trakt levé komory
LVOTD - kardiologie
průměr výtokového traktu levé komory
LVP - kardiologie
late ventricle potentials – pozdní komorové potenciály
LVSV - kardiologie
left ventricular stroke volume – tepový objem levé komory
MACE - kardiologie
major adverse cardiac events – velké kardiovaskulární příhody
MCE - kardiologie
myocardial contrast echocardiography – kontrastní echokardiografie myokardu
MR - kardiologie
magnetická rezonance mitrální regurgitace
MS - kardiologie
metabolický syndrom; mitrální stenóza
MSV - kardiologie
minutový srdeční výdej
MVA - kardiologie
mitral valve area – plocha mitrálního ústí
MVD - kardiologie
multivessel disease – postižení více tepen
MVO2 - kardiologie
mixed venous oxygen saturation – obsah kyslíku ve smíšené žilní krvi; myocardial volume oxygen – spotřeba kyslíku myokardem
MVP - kardiologie
mitral valve prolapse – prolaps mitrální chlopně
NAP - kardiologie
nestabilní angina pectoris
NCEP - kardiologie
National Cholesterol Education Program
NHANES - kardiologie
National Health and Nutrition Examination Survey
NHLBI - kardiologie
National Heart, Lung, and Blood Institute
NIDDM - kardiologie
non‑insulin‑dependent diabetes mellitus – diabetes mellitus nezávislý na inzulinu
NIHSS - kardiologie
National Institutes of Health Stroke Scale (škála pro hodnocení neurologického deficitu)
NNT - kardiologie
number needed to treat – počet nemocných, které je léčit k zabránění jedné příhody
Non‑QIM - kardiologie
non‑Q infarkt myokardu
NSS - kardiologie
náhlá srdeční smrt
NSTEMI - kardiologie
non‑ST elevations myocardial infarction – infarkt myokardu bez elevací úseku ST
NYHA - kardiologie
New York Heart Association (funkční klasifikace srdečního selhání podle stupně dušnosti)
OSA - kardiologie
obstrukční spánková apnoe
OTS - kardiologie
ortotopická transplantace srdce
PA - kardiologie
aktivátor plasminogenu; pulmonary artery – plicnice; plasminogen activater – aktivátor plasminogenu
PAD - kardiologie
perorální antidiabetika
PAH - kardiologie
plicní arteriální hypertenze
PAo - kardiologie
tlak v aortě
PaO2 - kardiologie
partial pressure of oxygen in arterial blood – obsah v plicnici
PAP - kardiologie
pulmonary artery pressure – střední tlak v plicnici
PCI - kardiologie
percutaneous coronary intervention – perkutánní koronární intervence
PE - kardiologie
plicní embolie; pericardial effusion – perikardiální výpotek
IVS - kardiologie
interventricular septum – mezikomorová přepážka
IVUS - kardiologie
intravascular ultrasound – intravaskulární ultrazvuk
KES - kardiologie
komorová extrasystola
KMP - kardiologie
kardiomyopatie
KPR/KPCR - kardiologie
kardiopulmonální/kardiopulmocerebrální resuscitace
KT - kardiologie
komorová tachykardie
KVO - kardiologie
kardiovaskulární onemocnění
LA - kardiologie
levá síň
LAD - kardiologie
left axis deviation – deviace elektrické osy srdeční doleva; left anterior decending (coronary artery = také RIA)
LAH - kardiologie
left anterior hemiblock – levá přední hemiblokáda
LAO - kardiologie
left anterior oblique – levá přední šikmá projekce
LAP - kardiologie
left atrial pressure – tlak v levé síni
LASER - kardiologie
light amplification by stimulated emission of radiation – zesilovač elektromagnetického záření pracující na principu stimulované emise záření
LB - kardiologie
left bundle – levé Tawarovo raménko
LBBB - kardiologie
left bundle branch block – blokáda levého Tawarova raménka
LDL - kardiologie
low‑density lipoproteins – lipoproteiny o nízké hustotě
LDL‑ch - kardiologie
cholesterol v lipoproteinech o nízké hustotě
LIMA - kardiologie
left internal mammary artery – arteria thoracica interna sinistra
LIPV - kardiologie
left inferior pulmonary vein – levá dolní plicní žíla
LKd - kardiologie
průměr levé komory v diastole
LMWH - kardiologie
low molecular weight heparin – nízkomolekulární heparin
Lp - kardiologie
lipoprotein
Lp(a) - kardiologie
lipoprotein(a)
LPH - kardiologie
left posterior hemiblock – levá zadní hemiblokáda
LPL - kardiologie
lipoproteinová lipáza
LQT - kardiologie
long QT interval – dlouhý interval QT
LSVP - kardiologie
left superior pulmonary vein – levá horní plicní žíla
LV - kardiologie
left ventricle – levá komora
LVEDP - kardiologie
left ventricular end‑diastolic pressure – diastolický tlak v levé komoře
LVEDV - kardiologie
left ventricular end diastolic volume – objem levé komory na konci diastoly
LVEF - kardiologie
left ventricular ejection fraction – ejekční frakce levé komory
LVESV - kardiologie
left ventricular end systolic volume – objem levé komory na konci systoly
LVM - kardiologie
left ventricular mass – hmotnost svaloviny levé komory
LVMI - kardiologie
index hmotnosti svaloviny levé komory
LVOT - kardiologie
left ventricular outflow tract – výtokový trakt levé komory
LVOTD - kardiologie
průměr výtokového traktu levé komory
LVP - kardiologie
late ventricle potentials – pozdní komorové potenciály
LVSV - kardiologie
left ventricular stroke volume – tepový objem levé komory
MACE - kardiologie
major adverse cardiac events – velké kardiovaskulární příhody
MCE - kardiologie
myocardial contrast echocardiography – kontrastní echokardiografie myokardu
MR - kardiologie
magnetická rezonance mitrální regurgitace
MS - kardiologie
metabolický syndrom; mitrální stenóza
MSV - kardiologie
minutový srdeční výdej
MVA - kardiologie
mitral valve area – plocha mitrálního ústí
MVD - kardiologie
multivessel disease – postižení více tepen
MVO2 - kardiologie
mixed venous oxygen saturation – obsah kyslíku ve smíšené žilní krvi; myocardial volume oxygen – spotřeba kyslíku myokardem
MVP - kardiologie
mitral valve prolapse – prolaps mitrální chlopně
NAP - kardiologie
nestabilní angina pectoris
NCEP - kardiologie
National Cholesterol Education Program
NHANES - kardiologie
National Health and Nutrition Examination Survey
NHLBI - kardiologie
National Heart, Lung, and Blood Institute
NIDDM - kardiologie
non‑insulin‑dependent diabetes mellitus – diabetes mellitus nezávislý na inzulinu
NIHSS - kardiologie
National Institutes of Health Stroke Scale (škála pro hodnocení neurologického deficitu)
NNT - kardiologie
number needed to treat – počet nemocných, které je léčit k zabránění jedné příhody
Non‑QIM - kardiologie
non‑Q infarkt myokardu
NSS - kardiologie
náhlá srdeční smrt
NSTEMI - kardiologie
non‑ST elevations myocardial infarction – infarkt myokardu bez elevací úseku ST
NYHA - kardiologie
New York Heart Association (funkční klasifikace srdečního selhání podle stupně dušnosti)
OSA - kardiologie
obstrukční spánková apnoe
OTS - kardiologie
ortotopická transplantace srdce
PA - kardiologie
aktivátor plasminogenu; pulmonary artery – plicnice; plasminogen activater – aktivátor plasminogenu
PAD - kardiologie
perorální antidiabetika
PAH - kardiologie
plicní arteriální hypertenze
PAo - kardiologie
tlak v aortě
PaO2 - kardiologie
partial pressure of oxygen in arterial blood – obsah v plicnici
PAP - kardiologie
pulmonary artery pressure – střední tlak v plicnici
PCI - kardiologie
percutaneous coronary intervention – perkutánní koronární intervence
PE - kardiologie
plicní embolie; pericardial effusion – perikardiální výpotek
NHANES - kardiologie
National Health and Nutrition Examination Survey
NHLBI - kardiologie
National Heart, Lung, and Blood Institute
NIDDM - kardiologie
non‑insulin‑dependent diabetes mellitus – diabetes mellitus nezávislý na inzulinu
NIHSS - kardiologie
National Institutes of Health Stroke Scale (škála pro hodnocení neurologického deficitu)
NNT - kardiologie
number needed to treat – počet nemocných, které je léčit k zabránění jedné příhody
Non‑QIM - kardiologie
non‑Q infarkt myokardu
NSS - kardiologie
náhlá srdeční smrt
NSTEMI - kardiologie
non‑ST elevations myocardial infarction – infarkt myokardu bez elevací úseku ST
NYHA - kardiologie
New York Heart Association (funkční klasifikace srdečního selhání podle stupně dušnosti)
OSA - kardiologie
obstrukční spánková apnoe
OTS - kardiologie
ortotopická transplantace srdce
PA - kardiologie
aktivátor plasminogenu; pulmonary artery – plicnice; plasminogen activater – aktivátor plasminogenu
PAD - kardiologie
perorální antidiabetika
PAH - kardiologie
plicní arteriální hypertenze
PAo - kardiologie
tlak v aortě
PaO2 - kardiologie
partial pressure of oxygen in arterial blood – obsah v plicnici
PAP - kardiologie
pulmonary artery pressure – střední tlak v plicnici
PCI - kardiologie
percutaneous coronary intervention – perkutánní koronární intervence
PE - kardiologie
plicní embolie; pericardial effusion – perikardiální výpotek
PCI - kardiologie
percutaneous coronary intervention – perkutánní koronární intervence
PE - kardiologie
plicní embolie; pericardial effusion – perikardiální výpotek
PMCh - kardiologie
prolaps mitrální chlopně
PMT - kardiologie
pacemaker mediated tachycardia – tachykardie zprostředkovaná pacemakerem
PPH - kardiologie
primární plicní hypertenze
PR - kardiologie
pulmonální regurgitace
PRA - kardiologie
plazmatická reninová aktivita
PS - kardiologie
pravá síň
PT - kardiologie
prothrombin time – protrombinový čas
PTA - kardiologie
perkutánní transluminální angioplastika
PTCA - kardiologie
perkutánní transluminální koronární angioplastika
PTMC - kardiologie
perkutánní transvenózní mitrální komisurolýza
PTMLR - kardiologie
perkutánní transmyokardiální laserová revaskularizace
PTMV - kardiologie
perkutánní transvenózní mitrální valvuloplastika
PTRA - kardiologie
perkutánní transluminální renální angioplastika
PTMV - kardiologie
perkutánní transvenózní mitrální valvuloplastika
PTRA - kardiologie
perkutánní transluminální renální angioplastika
PTSMA - kardiologie
perkutánní transluminální septální myokardiální ablace
PVD - kardiologie
peripheral vascular disease – periferní cévní onemocnění
PVE - kardiologie
prosthetic valve endokarditis – endokarditida na chlopenních protézách
PVF - kardiologie
pulmonary venous flow – tok v plicních žilách
PVO2 - kardiologie
partial pressure of oxygen in venous blood – parciální tlak kyslíku ve venózní krvi
PVR - kardiologie
plicní cévní rezistence
PW - kardiologie
pulsed wave Doppler – pulsní dopplerovské vyšetření
PWTd - kardiologie
posterior wall thickness in diastole – tloušťka spodní stěny levé komory v diastole
Q - kardiologie
minutový průtok krve
Q‑IM - kardiologie
infarkt myokardu typu Q
QCA - kardiologie
quantitative coronary angiography – kvantitativní koronarografie
RA - kardiologie
right atrium – pravá síň
RAAS - kardiologie
systém renin‑angiotensin‑aldosteron
RAP - kardiologie
right atrial pressure – tlak v pravé síni
RB - kardiologie
right bundle – pravé Tawarovo raménko
RBBB - kardiologie
right bundle branch block – blokáda pravého Tawarova raménka
RC, RCx - kardiologie
ramus circumflexus
RCA - kardiologie
right coronary artery
RD - kardiologie
ramus diagonalis
RF - kardiologie
regurgitační frakce; rapid filling – fáze rychlého plnění; radiofrekvenční
RFA - kardiologie
radiofrekvenční ablace
RCHS - kardiologie
revmatická choroba srdeční
RIA - kardiologie
ramus interventricularis anterior (také LAD)
RIM - kardiologie
ramus intermedius
RIMA - kardiologie
right internal mammary artery – arteria thoracica interna dextra
RIP - kardiologie
ramus interventricularis posterior
RIPV - kardiologie
right inferior pulmonary vein – pravá dolní plicní žíla
RKMP - kardiologie
restriktivní kardiomyopatie
RMD - kardiologie
ramus marginalis dexter
RMS - kardiologie
ramus marginalis sinister
RPL - kardiologie
ramus posterolateralis
RPLD - kardiologie
ramus posterolateralis dexter
RPLS - kardiologie
ramus posterolateralis sinister
RPO - kardiologie
right posterior oblique – pravá zadní šikmá projekce
RS - kardiologie
rami septales
RSPV - kardiologie
right superior pulmonary vein – pravá horní plicní žíla
RV - kardiologie
right ventricle – pravá komora; regurgitant volume – regurgitační objem
RVD - kardiologie
ramus ventricularis dexter
RVH - kardiologie
renovaskulární hypertenze
RVOT - kardiologie
right ventricular outflow tract – výtokový trakt pravé komory
RVP - kardiologie
right ventricular pressure – tlak v pravé komoře
SA - kardiologie
short axis – krátká osa sinoatriální
SAB - kardiologie
sinoatriální blokáda
SAH - kardiologie
subarachnoidální krvácení
SAS - kardiologie
sympatoadrenální systém
SCORE - kardiologie
Systematic Coronary Risk Evaluation
SEP - kardiologie
systolická ejekční perioda
SF - kardiologie
srdeční frekvence
SI - kardiologie
srdeční index; srdeční insuficience
SK - kardiologie
streptokináza
SKG - kardiologie
selektivní koronarografie
SNTR - kardiologie
sinus node recovery time – zotavovací čas sinusového uzlu
SR - kardiologie
sinusový rytmus
STEMI - kardiologie
ST‑elevations myocardial infarction – infarkt myokardu s elevacemi úseku ST
STK - kardiologie
systolický tlak krve
SV - kardiologie
stroke volumen – tepový objem
SVC - kardiologie
superior vena cava – horní dutá žíla
SVES - kardiologie
supraventrikulární extrasystola
SVO2 - kardiologie
saturace hemoglobinu ve venózní krvi kyslíkem
SVT - kardiologie
supraventrikulární tachykardie
TAG - kardiologie
triacylglycerol
TAVI - kardiologie
transcatheter aortic valve implantation – transkatetrová implantace aortální chlopně
TAVR - kardiologie
transcatheter aortic valve replacement – katetrizační náhrada aortální chlopně (synonymum k TAVI)
TC - kardiologie
total cholesterol – celkový cholesterol
TDI - kardiologie
tissue Doppler imaging – tkáňová dopplerovská echokardiografie
TEE - kardiologie
transezofageální (jícnová) echokardiografie
TEN - kardiologie
tromboembolická nemoc
TG - kardiologie
triglycerid
TIA - kardiologie
transitorní ischemická ataka
TL - kardiologie
trombolýza
TnI - kardiologie
troponin I
TnT - kardiologie
troponin T
tPA - kardiologie
tissue plasminogen activator – tkáňový aktivátor plasminogenu
TPG - kardiologie
transpulmonální gradient
TR - kardiologie
trikuspidální regurgitace
TS - kardiologie
trikuspidální stenóza
TT - kardiologie
thrombin time – trombinový čas
TTE - kardiologie
transthorakální echokardiografie
TTM - kardiologie
transtelephonic electrocardiographic monitoring – telefonický přenos elektrokardiogramu
Tx - kardiologie
transplantace
TX - kardiologie
tromboxan
TXA2 - kardiologie
tromboxan A2
UFH - kardiologie
unfractionated heparin – nefrakcionovaný heparin
UPV - kardiologie
umělá plicní ventilace
USG - kardiologie
ultrasonografie
UZ - kardiologie
ultrazvuk
VA - kardiologie
ventrikuloatriální
VF - kardiologie
ventricular fibrillation – komorová fibrilace
VKG - kardiologie
vektorkardiografie
VLDL - kardiologie
very low‑density lipoproteins – lipoproteiny o velmi nízké hustotě
VMK - kardiologie
volné mastné kyseliny
VSD - kardiologie
ventricular septal defect – defekt septa komor
VSV - kardiologie
vrozená srdeční vada
WMSI - kardiologie
wall motion score index – index pohybu levé komory
WPW - kardiologie
Wolffův‑Parkinsonův‑Whiteův syndrom
ZSLK - kardiologie
zadní stěna levé komory
ŽT - kardiologie
žilní trombus, žilní trombóza
β‑TG - kardiologie
β‑tromboglobulin
A‑BG - dietologie
admission blood glucose – vstupní hodnoty glykémie
A/α‑buňky - dietologie
buňky pankreatu produkující glukagon
AA - dietologie
amino acid – aminokyselina arachidonic acid – kyselina arachidonová (20:4n‑6)
AACE - dietologie
American Association of Clinical Endocrinologists
AC - dietologie
adenylátcykláza
ACE - dietologie
angiotensin‑converting enzyme – angiotensin konvertující enzym
ACEI - dietologie
angiotensin‑converting enzyme inhibitor – inhibitor ACE
ADA - dietologie
American Diabetes Association
ADI - dietologie
acceptable daily intake – denní přijatelná dávka, např. sladidla
ADP - dietologie
adenosine diphosphate – adenosindifosfát
AEE - dietologie
activity energy expenditure – energetický výdej při fyzické aktivitě
AGE - dietologie
advanced glycation end‑product – produkt pokročilé glykace
AK - dietologie
aminokyselina
ALA - dietologie
α‑linolenic acid – kyselina α‑linolenová (18:3n‑3)
ALC - dietologie
acetyl‑L‑carnitine – acetyl‑L‑karnitin
ALP - dietologie
alkaline phosphatase – alkalická fosfatáza
ALT - dietologie
alanine transaminase – alaninaminotransferáza
AMP - dietologie
adenosine monophosphate – adenosinmonofosfát
AMPK - dietologie
AMP‑activated protein kinase – adenosinmonofosfátem aktivovaná proteinkináza
AN - dietologie
autonomní neuropatie
ANA - dietologie
antinuclear antibodies – antinukleární protilátky
ANP - dietologie
atrial natriuretic peptide – atriální natriuretický peptid/faktor
anti‑GAD - dietologie
anti‑glutamic acid decarboxylase – protilátky proti glutamátdekarboxyláze
AODM - dietologie
adult onset diabetes mellitus – diabetes mellitus začínající v dospělosti
APECED - dietologie
autoimunitní polyendokrinopatie, kandidóza, ektodermální dystrofie
Apo/apo - dietologie
apolipoprotein
ARB - dietologie
angiotensin II receptor blockers – blokátory receptorů AT1 pro angiotensin II (sartany)
ASCA - dietologie
anti‑Saccharomyces cerevisiae antibody – protilátka proti Saccharomyces cerevisiae
AST - dietologie
aspartate transaminase – aspartátaminotransferáza
ATH - dietologie
aktivní tělesná hmota
ATP - dietologie
adenosine triphosphate – adenosintrifosfát
B/β‑buňky - dietologie
buňky pankreatu produkující inzulin
BCAA - dietologie
branched‑chain amino acid – aminokyselina s rozvětveným řetězcem
BDA - dietologie
British Diabetic Association; British Dietetic Association
BDR - dietologie
background diabetic retinopathy
BF - dietologie
body fat – tělesný tuk
BG - dietologie
biguanidy
BHI - dietologie
biosyntetický humánní inzulin
BIA - dietologie
bioelectrical impedance analysis – bioelektrická impedanční analýza
BM - dietologie
basal membrane – bazální membrána
BMC - dietologie
bone mineral content – obsah kostního minerálu
BMD - dietologie
bone mineral density – hustota kostního minerálu
BMI - dietologie
body mass index – index tělesné hmotnosti
BNP - dietologie
brain natriuretic peptide – mozkový natriuretický peptid
BSA - dietologie
bovine serum albumin – hovězí sérový albumin
CABG - dietologie
coronary artery bypass graft – aortokoronární bypass
cAMP - dietologie
cyklický adenosinmonofosfát
CAPD - dietologie
continuous ambulatory peritoneal dialysis – kontinuální ambulantní peritoneální dialýza
CCK - dietologie
cholecystokinin
CEA - dietologie
carcinoembryonal antigen – karcinoembryonální antigen
CEL - dietologie
karbonyl‑ester lipáza
CETP - dietologie
cholesterol ester transfer protein – protein transportující estery cholesterolu
CFRD - dietologie
cystic fibrosis related diabetes – diabetes mellitus spojený s cystickou fibrózou
CGM - dietologie
continuous glucose monitoring – kontinuální monitorování koncentrace glukózy
CMP - dietologie
cévní mozková příhoda
CoA - dietologie
koenzym A
CP - dietologie
C‑peptid
CPT1 - dietologie
karnitinpalmitoyltransferáza 1
CR - dietologie
caloric restriction – kalorická restrikce
CRP - dietologie
C‑reactive protein – C‑reaktivní protein
CRRT - dietologie
continuous renal replacement therapy – kontinuální hemoeliminační (očišťovací) metody
CSII - dietologie
continuous subcutaneous insulin infusion – kontinuálnísubkutánní infuze inzulinu
CVC - dietologie
central venous catheter – centrální žilní katétr
CŽK - dietologie
centrální žilní katétr
ČDS - dietologie
ČLS JEP Česká diabetologická společnost ČLS J. E. Purkyně
ČOS - dietologie
ČLS JEP Česká obezitologická společnost ČLS J. E. Purkyně
D/δ‑buňky - dietologie
buňky pankreatu produkující somatostatin
D1 - dietologie
buňky buňky pankreatu produkující vazoaktivní intestinální polypeptid
DAG - dietologie
diacylglycerol
DAN - dietologie
diabetická autonomní neuropatie
DECODE - dietologie
Diabetes Epidemiology: Collaborative Analysis of Diagnostic Criteria in Europe
DESMOND - dietologie
Diabetes Education and Self‑Management for Ongoing and Newly Diagnosed
DF - dietologie
dietary fiber – vláknina
DHA - dietologie
docosahexaenoic acid – kyselina dokosahexaenová (22:6n‑3)
DI - dietologie
diabetes insipidus
DIC - dietologie
disseminated intravascular coagulation – diseminovaná intravaskulární koagulace
DIDMOAD - dietologie
Wolframův syndrom (diabetes insipidus, diabetes mellitus, atrofie optiku, hluchota)
DiGEM - dietologie
Diabetes Glycaemic Education and Monitoring
DKA - dietologie
diabetická ketoacidóza
DM - dietologie
diabetes mellitus
DM1 - dietologie
diabetes mellitus 1. typu
DM2 - dietologie
diabetes mellitus 2. typu
DMEV - dietologie
Diabetes, metabolismus, endokrinologie, výživa (časopis)
DMP - dietologie
diabetická makulopatie
DN - dietologie
diabetická nefropatie
DNA - dietologie
deoxyribonucleic acid – kyselina deoxyribunukleová
DNHS - dietologie
diabetic nonketotic hyperosmolar syndrome – diabetický neketotický hyperosmolární syndrom
DPP - dietologie
dipeptidylpeptidáza; Diabetes Prevention Program
DQIP - dietologie
Diabetes Quality Improvement Project
DR - dietologie
diabetická retinopatie
DREAM - dietologie
Diabetes Reduction Assessment with Ramipril and Rosiglitazone Medication
DRI - dietologie
dietary reference intake – referenční příjem stravy
DSBD - dietologie
Danish Study Group of Diabetes in Childhood
DSU - dietologie
derivát sulfonyulurey
DTU - dietologie
Diabetes Trials Unit (UK)
DXA - dietologie
dual energy X‑ray absorptiometry – denzitometrie
EASD - dietologie
European Association for the Study of Diabetes
EC‑buňky - dietologie
buňky produkující substanci P a serotonin
ED - dietologie
erectile dysfunction – erektilní dysfunkce; endothelial dysfunction – dysfunkce endotelu
EDEG - dietologie
European Diabetes Epidemiology Group
EDIC - dietologie
Epidemiology of Diabetes Intervention and Complication
EDTA - dietologie
kyselina ethylendiamintetraoctová
EFA - dietologie
essential fatty acid – esenciální mastná kyselina
EFSD - dietologie
European Foundation for the Study of Diabetes
EMG - dietologie
electromyography – elektromyografie
EOG - dietologie
electrooculography – elektrookulografie
EPA - dietologie
eicosapentaenoic acid – kyselina eikosapentaenová (20:5n‑3)
ER - dietologie
endoplazmatické retikulum
ESPEN - dietologie
European Society of Parenteral and Enteral Nutrition – Evropská společnost parenterální a
ETDRS - dietologie
Early Treatment Retinopathy Study Research Group
EURODIALE - dietologie
European Study Group for Diabetes and the Lower Extremity
F‑buňky - dietologie
též PP‑buňky buňky pankreatu produkující pankreatický polypeptid
FA - dietologie
fatty acid – mastné kyseliny
CAPD - dietologie
continuous ambulatory peritoneal dialysis – kontinuální ambulantní peritoneální dialýza
CCK - dietologie
cholecystokinin
CEA - dietologie
carcinoembryonal antigen – karcinoembryonální antigen
CEL - dietologie
karbonyl‑ester lipáza
CETP - dietologie
cholesterol ester transfer protein – protein transportující estery cholesterolu
CFRD - dietologie
cystic fibrosis related diabetes – diabetes mellitus spojený s cystickou fibrózou
CGM - dietologie
continuous glucose monitoring – kontinuální monitorování koncentrace glukózy
CMP - dietologie
cévní mozková příhoda
CoA - dietologie
koenzym A
CP - dietologie
C‑peptid
CPT1 - dietologie
karnitinpalmitoyltransferáza 1
CR - dietologie
caloric restriction – kalorická restrikce
CRP - dietologie
C‑reactive protein – C‑reaktivní protein
CRRT - dietologie
continuous renal replacement therapy – kontinuální hemoeliminační (očišťovací) metody
CSII - dietologie
continuous subcutaneous insulin infusion – kontinuálnísubkutánní infuze inzulinu
CVC - dietologie
central venous catheter – centrální žilní katétr
CŽK - dietologie
centrální žilní katétr
ČDS - dietologie
ČLS JEP Česká diabetologická společnost ČLS J. E. Purkyně
ČOS - dietologie
ČLS JEP Česká obezitologická společnost ČLS J. E. Purkyně
D/δ‑buňky - dietologie
buňky pankreatu produkující somatostatin
D1 - dietologie
buňky buňky pankreatu produkující vazoaktivní intestinální polypeptid
DAG - dietologie
diacylglycerol
DAN - dietologie
diabetická autonomní neuropatie
DECODE - dietologie
Diabetes Epidemiology: Collaborative Analysis of Diagnostic Criteria in Europe
DESMOND - dietologie
Diabetes Education and Self‑Management for Ongoing and Newly Diagnosed
DF - dietologie
dietary fiber – vláknina
DHA - dietologie
docosahexaenoic acid – kyselina dokosahexaenová (22:6n‑3)
DI - dietologie
diabetes insipidus
DIC - dietologie
disseminated intravascular coagulation – diseminovaná intravaskulární koagulace
DIDMOAD - dietologie
Wolframův syndrom (diabetes insipidus, diabetes mellitus, atrofie optiku, hluchota)
DiGEM - dietologie
Diabetes Glycaemic Education and Monitoring
DKA - dietologie
diabetická ketoacidóza
DM - dietologie
diabetes mellitus
DM1 - dietologie
diabetes mellitus 1. typu
DM2 - dietologie
diabetes mellitus 2. typu
DMEV - dietologie
Diabetes, metabolismus, endokrinologie, výživa (časopis)
DMP - dietologie
diabetická makulopatie
DN - dietologie
diabetická nefropatie
DNA - dietologie
deoxyribonucleic acid – kyselina deoxyribunukleová
DNHS - dietologie
diabetic nonketotic hyperosmolar syndrome – diabetický neketotický hyperosmolární syndrom
DPP - dietologie
dipeptidylpeptidáza; Diabetes Prevention Program
DQIP - dietologie
Diabetes Quality Improvement Project
DR - dietologie
diabetická retinopatie
DREAM - dietologie
Diabetes Reduction Assessment with Ramipril and Rosiglitazone Medication
DRI - dietologie
dietary reference intake – referenční příjem stravy
DSBD - dietologie
Danish Study Group of Diabetes in Childhood
DSU - dietologie
derivát sulfonyulurey
DTU - dietologie
Diabetes Trials Unit (UK)
DXA - dietologie
dual energy X‑ray absorptiometry – denzitometrie
EASD - dietologie
European Association for the Study of Diabetes
EC‑buňky - dietologie
buňky produkující substanci P a serotonin
ED - dietologie
erectile dysfunction – erektilní dysfunkce; endothelial dysfunction – dysfunkce endotelu
EDEG - dietologie
European Diabetes Epidemiology Group
EDIC - dietologie
Epidemiology of Diabetes Intervention and Complication
EDTA - dietologie
kyselina ethylendiamintetraoctová
EFA - dietologie
essential fatty acid – esenciální mastná kyselina
EFSD - dietologie
European Foundation for the Study of Diabetes
EMG - dietologie
electromyography – elektromyografie
EOG - dietologie
electrooculography – elektrookulografie
EPA - dietologie
eicosapentaenoic acid – kyselina eikosapentaenová (20:5n‑3)
ER - dietologie
endoplazmatické retikulum
ESPEN - dietologie
European Society of Parenteral and Enteral Nutrition – Evropská společnost parenterální a
ETDRS - dietologie
Early Treatment Retinopathy Study Research Group
EURODIALE - dietologie
European Study Group for Diabetes and the Lower Extremity
F‑buňky - dietologie
též PP‑buňky buňky pankreatu produkující pankreatický polypeptid
FA - dietologie
fatty acid – mastné kyseliny
FABP - dietologie
fatty acid‑binding protein – protein vázající mastné kyseliny
FBG - dietologie
fasting blood glucose – glykémie nalačno
FDR - dietologie
florid diabetic retinopathy – floridní diabetická retinopatie
FFA - dietologie
free fatty acid – volné mastné kyseliny
FFM - dietologie
fat‑free mass – hmotnost bez tuku
FFQ - dietologie
Food Frequency Questionnaire – dotazník o frekvenci příjmu potravy
FOS - dietologie
fruktooligosacharid
FPG - dietologie
fasting plasma glucose – glykémie nalačno
FPLD - dietologie
familiární parciální lipodystrofie
G‑6‑P - dietologie
glucosa‑6‑phosphate – glukóza‑6‑fosfát
G‑CSF - dietologie
granulocyte colony stimulating factor – faktor stimulující kolonie granulocytů
G1‑buňky - dietologie
buňky pankreatu produkující gastrin (pouze v perinatálních ostrůvcích)
GAD - dietologie
glutamic acid decarboxylase – dekarboxyláza kyseliny glutamové
GADA - dietologie
glutamic acid decarboxylase antibody – protilátka proti dekarboxyláze kyseliny glutamové
GAG - dietologie
glucosamineglycane – glykosaminoglykan
GCD - dietologie
γ‑cyklodextrin
GCK - dietologie
glucokinase – glukokináza
GDM - dietologie
gestační diabetes mellitus
GDP - dietologie
guanosindifosfát
GF - dietologie
glomerulární filtrace
GGT - dietologie
γ‑glutamyltransferáza
GH - dietologie
growth hormone – růstový hormon
GHBP - dietologie
growth hormone binding protein – vazebný protein pro růstový hormon
GI - dietologie
glykemický index
GIP - dietologie
glucose‑dependent insulinotropic polypeptide – inzulinotropní peptid závislý na glukóze
GK - dietologie
glukokináza
GLP - dietologie
glucagon‑like peptide – peptid podobný glukagonu
GLUT - dietologie
glukózové transportéry
GM‑CSF - dietologie
granulocyte‑macrophage colony stimulating factor – faktor stimulující kolonie granulocytů a makrofágů
GMT - dietologie
glutamyltransferáza; γ‑glutamyltransferáza
GRB2 - dietologie
growth factor receptor‑bound protein 2 – adaptorový protein 2 pro receptor růstového
GSK - dietologie
glykogensyntázkináza
GTP - dietologie
guanosintrifosfát
HAAF - dietologie
hypoglycemia‑associated autonomic failure – hypoglykémie spojená s autonomní dysfunkcí
HbA1c - dietologie
glykovaný hemoglobin A1c
HD - dietologie
hemodialýza
HDL - dietologie
high‑density lipoprotein – lipoprotein o vysoké hustotě
HDL‑C - dietologie
HDL cholesterol
HGN - dietologie
hraniční glykémie nalačno
HHNC - dietologie
hyperglycemic hyperosmolar nonketotic coma – hyperglykemické hyperosmolární neketotické kóma
HHNS - dietologie
hyperosmolar hyperglycemic nonketotic syndrome – hyperglykemický hyperosmolární neketotický syndrom
HHS - dietologie
hyperglykemický hyperosmolární syndrom
HL - dietologie
hepatální lipáza
HLA - dietologie
human leukocyte antigen – lidské leukocytární antigeny
HM - dietologie
humánní, lidský (inzulin)
HMG - dietologie
3‑hydroxy‑3‑methylglutaryl
HNC - dietologie
hyperosmolar nonketotic coma – hyperosmolární neketotické kóma
HNF - dietologie
hepatální nukleární faktory
HOMA‑IR - dietologie
homeostasis model assessment of insulin resistance – stanovení rezistence inzulinu na základě
HPGH - dietologie
hraniční poruchy glukózové homeostázy
hsCRP - dietologie
high sensitive CRP – vysoce citlivé (ultrasenzitivní) stanovení CRP
HSP - dietologie
heat shock protein – protein teplotního šoku
CHE - dietologie
cholinesteráza; cholecystektomie
IA‑2, - dietologie
IA‑2α protilátky proti tyrozinové fosfatáze
IA‑2A, - dietologie
IA‑2βA insulinoma associated antigens – antigeny asociované s inzulinomem
IAA - dietologie
insulin autoantibodies – protilátky proti inzulinu
IAPP - dietologie
islet amyloid pancreatic polypeptide – ostrůvkový amyloidový polypeptid, amylin
ICA - dietologie
islet cell antibodies – protilátky proti buňkám Langerhansových ostrůvků
ICAM - dietologie
intercelulární adhezivní molekula
ICD - dietologie
International Classification of Diseases, Mezinárodní klasifikace nemocí
ICSA - dietologie
islet cell surface antibodies – povrchové protilátky proti buňkám Langerhansových ostrůvků
IDDM - dietologie
inzulin‑dependentní diabetes mellitus, diabetes mellitus 1. typu
IDF - dietologie
International Diabetes Federation
IFCC - dietologie
International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
IFG - dietologie
impaired fasting glycaemia – porušená glykémie nalačno
IFN - dietologie
interferon
IFWF - dietologie
Insulin‑Free World Foundation
Ig - dietologie
imunoglobulin
IGF - dietologie
insulin‑like growth factor – růstový faktor podobný inzulinu
IGFBP - dietologie
insulin‑like growth factor binding protein – vazebný protein pro IGF
IGH - dietologie
immunoreactive growth hormone – imunoreaktivní růstový hormon
IGT - dietologie
impaired glucose tolerance – porušená glukózová tolerance
IHGL - dietologie
izolovaná hraniční – glykémie nalačno
II - dietologie
inzulinemický index
IIT, IIL - dietologie
intensified insulin therapy – intenzifikovaná inzulinová léčba
IL - dietologie
interleukin
ILA - dietologie
insuline‑like activity – inzulinu podobné působení
IN3P - dietologie
inozitol‑3‑fosfát
IOTF - dietologie
International Obesity Task Force
IPEX - dietologie
imunitní polyendokrinopatie a enteropatie vázaná na chromosom X
IPF - dietologie
insulin promoter factor – inzulinový promotorový faktor
IPGT - dietologie
izolovaná porušená glukózová tolerance
IPOD - dietologie
Integrative Physiology of Obesity and Diabetes
IR - dietologie
inzulinová rezistence; inzulinový receptor
IRI - dietologie
insulin resistance index – index inzulinové rezistence imunoreaktivní inzulin
IRMA - dietologie
intraretinal microvascular abnormalities – intraretinální mikrovaskulární abnormality
IRP - dietologie
imunoreaktivní proinzulin
IRS - dietologie
insulin receptor substrate – substrát inzulinového receptoru
IS - dietologie
insulin secretion – sekrece inzulinu; inzulinová senzitivita
ISI - dietologie
inzulin‑senzitivní index
IU - dietologie
international unit – mezinárodní jednotka
ivGTT - dietologie
intravenózní glukózový toleranční test
IWGD - dietologie
International Working Group on the Diabetic Foot
JDF - dietologie
Juvenile Diabetes Foundation
JODA - dietologie
juvenile onset diabetes among adults – juvenilní diabetesmellitus u dospělých
JODM - dietologie
juvenile onset diabetes mellitus – juvenilní diabetes mellitus
K‑antigen - dietologie
kapsulární antigen čeledi Enterobacteriaceae
KAN - dietologie
kardiovaskulární autonomní neuropatie
KB - dietologie
ketone body – ketolátka
kcal - dietologie
kilokalorie
kJ - dietologie
kilojoul
KV - dietologie
kardiovaskulární
LA - dietologie
linoleic acid – kyselina linolová (18:2n‑6)
LAC - dietologie
L‑acetylcarnitine – L‑acetylkarnitin
LADA - dietologie
latent autoimmune diabetes in adults – latentní autoimunitní diabetes dospělých
LC‑PUFA - dietologie
long‑chain polyunsaturated fatty acid – vícenenasycená mastná kyselina s dlouhým řetězcem
LD, LDH - dietologie
laktátdehydrogenáza
LDL - dietologie
low‑density lipoprotein – lipoprotein o nízké hustotě
LDL‑C - dietologie
low‑density lipoprotein cholesterol – LDL‑cholesterol
LO - dietologie
Langerhansovy ostrůvky
LP - dietologie
lipoprotein(y)
LPL - dietologie
lipoproteinová lipáza
LPS - dietologie
lipopolysacharid
LRP - dietologie
low‑density‑lipoprotein receptor‑related protein – protein příbuzný LDL‑receptoru
MAPK - dietologie
mitogen‑activated protein kinase – proteinkináza aktivovaná mitogenním podnětem
MC - dietologie
monokomponentní (inzuliny)
MD - dietologie
maltodextrin
MDA - dietologie
malondialdehyd
MDI - dietologie
multiple daily injections, multiple dose insulin therapy – mnohočetné (denní) dávky inzulinu
MDM - dietologie
malnutriční diabetes mellitus
MDRD - dietologie
Modification of Diet in Renal Disease
MELAS - dietologie
mitochondriová encefalopatie, laktátová acidóza, iktu podobné příhody
METs - dietologie
metabolic equivalents – metabolické ekvivalenty
MHC - dietologie
major histocompatibility complex – hlavní histokompatibilní komplex
MK - dietologie
mastná kyselina
MNA - dietologie
Mini Nutritional Assessment
MOD - dietologie
maturity‑onset diabetes – diabetes dospělých
MODS - dietologie
multiple organ dysfunction syndrome – syndrom multiorgánové dysfunkce
MODY - dietologie
maturity‑onset diabetes of the youth – non‑inzulin‑dependentní diabetes mellitus se začátkem v mladém věku
MS, - dietologie
MetS metabolický syndrom
mTOR - dietologie
mammalian target of rapamycin
MUFA - dietologie
monounsaturated fatty acid – mononenasycená mastná kyselina
MUST - dietologie
Malnutrition Universal Screening Tool
NAC - dietologie
N‑acetylcystein
NAFLD - dietologie
nealkoholová steatóza jater
NASH - dietologie
nealkoholová steatohepatitida jater
NDM - dietologie
neonatal diabetes mellitus – novorozenecký diabetes mellitus
NDP - dietologie
Národní diabetologický program
NEFA - dietologie
non‑esterified fatty acid – neesterifikovaná mastná kyselina
NF - dietologie
B nuclear factor kappa B – transkripční nukleární faktor κB
NGT - dietologie
normální (fyziologická) glukózová tolerance
NHANES - dietologie
National Health and Nutrition Examination Survey
NIDDK - dietologie
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (USA)
NIDDM - dietologie
non‑inzulin‑dependentní diabetes mellitus – diabetes mellitus 2. typu
NKHS - dietologie
nonketotic hyperosmolar syndrome – neketotický hyperosmolární syndrom
NNGL - dietologie
normální nízká glykémie nalačno
NO - dietologie
nitric oxide – oxid dusnatý
NOS - dietologie
nitric oxide synthase – syntáza oxidu dusnatého
NPDR - dietologie
neproliferativní diabetická retinopatie
NPH - dietologie
neutral protamin Hagedorn – inzulin s prodlouženým účinkem
NPY - dietologie
neuropeptid Y
NSE - dietologie
neuron‑specifická enoláza
NSGL - dietologie
normální střední glykémie nalačno
NVGL - dietologie
normální vysoká glykémie nalačno
oGTT - dietologie
oral glucose tolerance test – orální glukózový toleranční test
PAD - dietologie
perorální antidiabetikum
PAI‑1 - dietologie
inhibitor aktivátoru plasminogenu typu 1
PCOS - dietologie
syndrom polycystických vaječníků
PCSK‑9 - dietologie
proprotein konvertáza subtilisin/kexin typu 9
PDH - dietologie
pyruvátdehydrogenáza
PDK - dietologie
fosfolipid‑dependentní kináza
PDR - dietologie
proliferativní diabetická retinopatie
PFK - dietologie
fosfofruktokináza
PGH - dietologie
porušená glukózová homeostáza
PGT - dietologie
porušená glukózová tolerance
PI‑3‑kináza - dietologie
fosfatidylinozitol‑3‑kináza
PK - dietologie
proteinkináza
PLC - dietologie
fosfolipáza C
PND - dietologie
permanentní neonatální diabetes
PP‑buňky - dietologie
též F‑buňky buňky pankreatu produkující pankreatický polypeptid
PPAR - dietologie
peroxisome proliferator‑activated receptor – (jaderný) receptor aktivovaný proliferátory peroxisomů
PPG - dietologie
postprandiální glykémie
PPG - dietologie
postprandiální hyperglykémie
PV - dietologie
parenterální výživa
PWL - dietologie
percentage weight loss – procentuální pokles hmotnosti
RAAS - dietologie
renin‑angiotensin‑aldosterone system – systém renin‑angiotensin‑aldosteron
RAGE - dietologie
receptor for advanced glycation end‑products – receptor pro konečné produkty pokročilé glykace
RAS - dietologie
renin‑angiotensin system – systém renin‑angiotensin
RBP4 - dietologie
retinol‑binding protein 4
RCT - dietologie
randomized controlled trial – randomizovaná klinická studie
RECORD - dietologie
Rosiglitazone Evaluated for Cardiac Outcomes and Regulation of Glycaemia in Diabetes
RF - dietologie
rizikový faktor
RKS - dietologie
randomizovaná klinická studie
ROS - dietologie
reaktivní formy kyslíku
RR - dietologie
relativní riziko
SAI - dietologie
short‑acting insulin – krátkodobě působící inzulin
SDBG - dietologie
standard deviation of blood glucose – směrodatná odchylka při měření glykémií
SFA - dietologie
saturated fatty acid – nasycená mastná kyselina
SGLT - dietologie
sodium‑glucose transporter – glukózový přenašeč závislý na sodíku
SIR - dietologie
syndrom inzulinové rezistence
SMBG - dietologie
self‑monitoring of blood glucose – selfmonitoring glykémie
SNAP - dietologie
senzitivní nervový akční potenciál
SSPG - dietologie
steady state plasma glucose – ustálený stav glykémie
SSSI - dietologie
steady state serum insulin – ustálený stav inzulinémie
STDR - dietologie
sight threatening diabetic retinopathy
SU - dietologie
sulfonylurea
SUR - dietologie
sulfonylureový receptor
TAG - dietologie
triacylglycerol
TF - dietologie
tepová frekvence
TG - dietologie
triglycerid; tyreoglobulin
TK - dietologie
krevní tlak
TNF - dietologie
tumor necrosis factors – faktor nádorové nekrózy
tPA - dietologie
tissue polypeptide antigen – tkáňový polypeptidový antigen
TPO - dietologie
tyreoideální peroxidáza
TRH - dietologie
thyreotropin‑releasing hormone, tyreoliberin
TSH - dietologie
thyroid stimulating hormone, thyreotropní hormon
TZD - dietologie
thiazolidindiony
UAC - dietologie
urinary albumin concentration – koncentrace albuminu v moči
US, USG - dietologie
ultrasound – ultrasonografie
VCAM - dietologie
vascular cell adhesion molecule – vaskulární adhezivní molekula
VEGF - dietologie
vascular endothelial growth factor – cévní endoteliální růstový faktor
VLDL - dietologie
very low‑density lipoprotein – lipoprotein o velmi nízké hustotě
VMK - dietologie
volná mastná kyselina
WHO - dietologie
World Health Organization – Světová zdravotnická organizace
WHR - dietologie
waist to hip ratio – poměr pas/boky
ACD - oftalmologie
hloubka přední komory (anterior chambre depth)
add - oftalmologie
addice (přidání dioptrií pro vidění do blízka)
AG - oftalmologie
angiografie
AION - oftalmologie
přední ischemická neuropatie optického nervu (anterior ischemic optic neuropathy)
AK - oftalmologie
arkuátní keratotomie (astigmatická)
ALK - oftalmologie
automatizovaná lamelární keratoplastika
ANA - oftalmologie
antinukleální protilátky
ANCA - oftalmologie
protilátky proti cytoplazmě neutrofilů
APMPPE - oftalmologie
akutní zadní multifokální plakoidní pigmentová epiteliopatie
ARK - oftalmologie
abnormální retinální korespondence
ARMD - oftalmologie
věkem podmíněná makulární degenerace (age related macular degeneraion)
ARN - oftalmologie
akutní retinální nekróza
ARPE - oftalmologie
akutní retinální pigmentová epitelitida
ARR - oftalmologie
odchlípená sítnice s trhlinou (amotio retinae rhegmatogenes)
AS‑OCT - oftalmologie
předně segmentová optická koherenční tomografie
AT - oftalmologie
aplanační tonometrie
ATB - oftalmologie
antibiotika
AV - oftalmologie
arteriovenózní
Ax - oftalmologie
osa (axis)
AZOOR - oftalmologie
akutní zonální okultní zevní retinopatie
BAK - oftalmologie
benzalkonium chlorid
BM - oftalmologie
Bruchova membrána
BRAO - oftalmologie
větvová okluze centrální sítnicové tepny (branch retinal artery occlusion)
BRVO - oftalmologie
větvová okluze centrální sítnicové žíly (branch retinal vein occlusion)
BSS - oftalmologie
vyvážený solný roztok (balanced salt solution)
BT - oftalmologie
bezkontaktní tonometrie
BUT - oftalmologie
break‑up time
BVD - oftalmologie
Bestova viteliformní dystrofie
C/D - oftalmologie
poměr exkavace k velikosti disku zrakového nervu (cup/disc ratio)
CAR - oftalmologie
etinopatie spojená s karcinomem (carcinoma‑associated retinopathy)
CCT - oftalmologie
centrální tloušťka rohovky (central corneal thickness)
CK - oftalmologie
konduktivní keratoplastika
CLE - oftalmologie
extrakce čiré čočky (clear lens extraction)
CME - oftalmologie
cystoidní makulární edém
CMV - oftalmologie
cytomegalovirus
CNV - oftalmologie
choroidální neovaskularizace
CRAO - oftalmologie
okluze centrální sítnicové tepny (central retinal artery occlusion)
CRD - oftalmologie
dystrofie čípků a tyčinek (cone‑rod dystrophy)
CRT - oftalmologie
centrální sítnicová tloušťka (central retinal thickness)
CRVO - oftalmologie
okluze centrální sítnicové žíly (central retinal vein occlusion)
Cs‑A - oftalmologie
cyklosporin A
CSCHR - oftalmologie
centrální serózní chorioretinopatie
CXL - oftalmologie
corneal crosslinking
cyl - oftalmologie
cylindr
CZO - oftalmologie
centrální zraková ostrost
DALK - oftalmologie
hluboká přední lamelární keratoplastika (deep anterior lamellar keratoplasty)
DLK - oftalmologie
difuzní lamelární keratitida
DME - oftalmologie
diabetický makulární edém
DMEK - oftalmologie
zadní lamelární keratoplastika (descemet´s membrane endothelial keratoplasty)
DR - oftalmologie
diabetická retinopatie
DRPE - oftalmologie
difuzní retinální pigmentová epiteliopatie
DSAEK - oftalmologie
zadní lamelární keratoplastika (descemet´s stripping automated endothelial keratoplasty)
ECD - oftalmologie
hustota endotelových buněk (endotelium cell density)
EKC - oftalmologie
epidemická keratokonjunktivitida
EO - oftalmologie
endokrinní orbitopatie
EOG - oftalmologie
elektrookulografie
ERG - oftalmologie
elektroretinografie
ERM - oftalmologie
epiretinální membrána
FAF - oftalmologie
fundus autofluorescence
FAG - oftalmologie
fluorescenční angiografie
FAZ - oftalmologie
foveolární avaskulární zóna
FDA - oftalmologie
Americký úřad pro kontrolu léčiv a potravin (Food and Drug Administration)
FECD - oftalmologie
Fuchsova endotelová dystrofie rohovky
FHI - oftalmologie
Fuchsova heterochromní iridocyklitida
FK - oftalmologie
fotokoagulace
FLACS - oftalmologie
operace katarakty asistovaná femtosekundovým laserem
FS - oftalmologie
femtosekundový
GPC - oftalmologie
gigantopapilární keratokonjunktivitida
gtt - oftalmologie
kapky (guttae)
HOA - oftalmologie
aberace vyššího řádu (high order aberation)
HRT - oftalmologie
heidelberský retinální tomograf
HSV - oftalmologie
herpes simplex virus
HZO - oftalmologie
herpes zoster ophthalmicus
HZV - oftalmologie
herpes zoster virus
ICE - oftalmologie
iridokorneální endoteliální syndrom
ICG - oftalmologie
indocyaninová zeleň (indocyanin green)
ILM - oftalmologie
vnitřní limitující membrána (internal limit membrane)
IMD - oftalmologie
idiopatická makulární díra
IMU - oftalmologie
intermediální uveitida
INO - oftalmologie
internukleární oftalmoplegie
IOČ - oftalmologie
intraokulární čočka
IOL - oftalmologie
intraocular lens (nitrooční čočka)
IRMA - oftalmologie
intraretinální mikrovaskulární abnormality
ISNT - oftalmologie
inferior‑superior‑nasal‑temporal
IT - oftalmologie
iridotomie
KCE - oftalmologie
keratoconjunctivitis epidemica
KCS - oftalmologie
keratoconjunctivitis sicca
- oftalmologie
kontaktní čočka
KSME - oftalmologie
klinicky signifikantní makulární edém (diabetický)
LASEK - oftalmologie
laser asisted subepitelial keratectomy
LASIK - oftalmologie
laser in situ keratomileusis
LC - oftalmologie
lamina cribrosa
LFK - oftalmologie
laserová fotokoagulace
LRI - oftalmologie
limbální relaxační incize
MA - oftalmologie
mikroaneuryzma
MMC - oftalmologie
mitomycin C
MP - oftalmologie
městnavá papila
NCT - oftalmologie
nitrooční cizí těleso
Nd:YAG laser - oftalmologie
neodymium ytrium argon laser
NOČ - oftalmologie
nitrooční čočka
NPDR - oftalmologie
nonproliferativní diabetická retinopatie
NRK - oftalmologie
normální retinální korespondence
NSA - oftalmologie
nesteroidní antiflogistika
NT - oftalmologie
nitrooční tlak
NTG - oftalmologie
normotenzní glaukom
NV - oftalmologie
neovaskularizace
NVD - oftalmologie
neovaskularizace disku (terče zrakového nervu)
NVS - oftalmologie
neovaskularizace sítnice
OCP - oftalmologie
oční jizevnatý pemfigoid (ocular cicatrical pemfigoid)
OCT - oftalmologie
optická koherenční tomografie
OCTA - oftalmologie
optická koherenční tomografická angiografie
OL - oftalmologie
oko levé
OP - oftalmologie
oko pravé
OS - oftalmologie
oko levé (oculus sinister)
OVD - oftalmologie
ocular viscosurgical devices
PACHY - oftalmologie
měření tloušťky rohovky (pachymetrie)
PD - oftalmologie
pupillar distance (vzdálenost zornic)
PDR - oftalmologie
proliferativní diabetická retinopatie
PEX - oftalmologie
pseudoexfoliace
PGOÚ - oftalmologie
primární glaukom s otevřeným úhlem
PGUÚ - oftalmologie
primární glaukom s uzavřeným úhlem
PION - oftalmologie
zadní ischemická neuropatie optiku (posterior ischemic optic neuropathy)
PKP - oftalmologie
perforující keratoplastika
PMMA - oftalmologie
polymetylmetakrylát
POAG - oftalmologie
primární glaukom s otevřeným úhlem
PORN - oftalmologie
progresivní zevní retinální nekróza
PPV - oftalmologie
pars plana vitrectomy
PRELEX - oftalmologie
presbyopická výměna čočky (presbyopic lens exchange)
PRF - oftalmologie
panretinální koagulace
PRK - oftalmologie
fotorefrakční keratektomie (photorefractive keratectomy)
PTK - oftalmologie
fototerapeutická keratektomie (phototerapeutic keratectomy)
PUK - oftalmologie
periferní ulcerózní keratitida
PVR - oftalmologie
proliferativní vitreoretinopatie
ReLEx SMILE - oftalmologie
small incision lenticule extraction
RLE - oftalmologie
výměna čiré čočky (refractive lens extraction)
RPE - oftalmologie
retinální pigmentový epitel (retinal pigment epithelium)
RVO - oftalmologie
okluze retinální žíly (retinal vein occlusion)
SE - oftalmologie
sférický ekvivalent
sf - oftalmologie
sféra
SLT - oftalmologie
selektivní laserová trabekuloplastika
SO - oftalmologie
silikonový olej
TE - oftalmologie
trabekuloplastika
TZN - oftalmologie
terč zrakového nervu
ung - oftalmologie
mast (unguentum)
USG - oftalmologie
ultrazvuk
UZ - oftalmologie
ultrazvuk
VA - oftalmologie
zraková ostrost (visual acuity)
VD - oftalmologie
vzdálenost mezi brýlovou čočkou a vrcholem rohovky (vertex distance)
VEGF - oftalmologie
endotelový růstový faktor (vascular endotelial growth factor)
VEP - oftalmologie
zrakově evokované potenciály (visually evokated potencial)
VHL - oftalmologie
von Hippelův–Lindauův syndrom
VMTS - oftalmologie
vitreomakulární trakční syndrom
VPM - oftalmologie
věkem podmíněná makulopatie
VPMD - oftalmologie
věkem podmíněná makulární degenerace
W‑W - oftalmologie
(průměr rohovky) white to white
WTW - oftalmologie
(průměr rohovky) white to white
YAG - oftalmologie
yttrium – aluminium – garnet
ZN - oftalmologie
zrakový nerv
ZO - oftalmologie
zraková ostrost
ZP - oftalmologie
zorné pole
A/α buňky - gastrolohie
buňky pankreatu produkující glukagon
AA - gastrolohie
alergická anamnéza
AA - gastrolohie
aminokyseliny
AASLD - gastrolohie
American Association for the Study of Liver Diseases
AAT - gastrolohie
alpha‑1‑antitrypsin – α1 antitrypsin
AAU - gastrolohie
akutní přední uveitida – anterior uveitis acuta
ABR - gastrolohie
acidobazická rovnováha
ABR - gastrolohie
auditory brainstem response – sluchový kmenový potenciál
ACEI - gastrolohie
inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu
ACNES - gastrolohie
abdominal cutaneous nerve entrapment syndrome – břišní kožní nervový úžinový syndrom
ADH - gastrolohie
antidiuretický hormon
ADL - gastrolohie
aktivity denního života
AED - gastrolohie
automated external defibrillator
AF - gastrolohie
alkalická fosfatáza
AFP - gastrolohie
α fetoprotein
AGA - gastrolohie
antigliadin antibody – protilátka proti gliadinu
AHI - gastrolohie
apnea‑hypopnea index – udává počet apnoí a hypopnoí za 1 hodinu
AIDS - gastrolohie
acquired immunodeficiency syndrome – syndrom získané imunodeficience
AIDS - gastrolohie
adrenal incidentalomas discovered serendipitously – nadledvinové icidentalomy náhodně objevené
AIP - gastrolohie
akutní intermitentní porfyrie
AISLP - gastrolohie
automatizovaný informační systém léčivých přípravků
AKC - gastrolohie
atopická keratokonjunktivitida
ALD - gastrolohie
alcoholic liver disease – alkoholické onemocnění jater
ALF - gastrolohie
American Liver Foundation
ALL - gastrolohie
akutní lymfoblastická leukemie
ALP - gastrolohie
alkaline phosphatase – alkalická fosfatáza
ALS - gastrolohie
amyotrofická laterální skleróza
ALT - gastrolohie
alaninaminotransferáza
AMA - gastrolohie
antimitochondriální protilátky
AML - gastrolohie
akutní myeloblastová (myeloidní) leukemie
ANA - gastrolohie
antinukleární protilátky
ANCA - gastrolohie
protilátky proti cytoplazmě neutrofilních leukocytů
ANF - gastrolohie
atriální natriuretický faktor
ANP - gastrolohie
atriální natriuretický peptid
anti‑AcHR - gastrolohie
autoprotilátky proti nikotinovým acetylcholinovým receptorům na postsynaptické membráně nervosvalové ploténky
anti‑Hu - gastrolohie
protilátky proti jádrům neuronů velkého mozku a míchy
anti‑Jo - gastrolohie
antisyntetázová autoprotilátka proti Jo‑1 antigenu
anti‑TNFα - gastrolohie
protilátka proti tumor nekrotizujícímu faktoru α
antiScMAb - gastrolohie
antistriatální protilátky
AP - gastrolohie
akutní pankreatitida
AP - gastrolohie
angina pectoris
APC - gastrolohie
antigen‑presenting cell – buňka prezentující antigen
APC - gastrolohie
argon plasma coagulation – argonová plazma (metoda stavění GI krvácení využívající proud ionizovaného argonu)
APE - gastrolohie
appendektomie
API - gastrolohie
aqua pro injectione
APPE - gastrolohie
appendektomie
AR - gastrolohie
asistovaná reprodukce
ARDS - gastrolohie
acute respiratory distress syndrome – syndrom akutní respirační tísně
AS - gastrolohie
ankylozující spondylitida
ASA - gastrolohie
aminosalicylát
ASA - gastrolohie
kyselina acetylsalicylová
ASK - gastrolohie
artroskopie
ASLO - gastrolohie
antistreptolyzin O
ASMA - gastrolohie
anti‑smooth muscle antibodies – protilátky proti hladkému svalstvu
AST - gastrolohie
aspartátaminotransferáza
AT1 - gastrolohie
angiotenzinový receptor subtypu AT1
ATB - gastrolohie
antibiotikum
AV - gastrolohie
arteriovenózní, atrioventrikulární
AVH - gastrolohie
akutní virová hepatitida
AVRNT - gastrolohie
atrioventricular nodal reentry tachycardia – atrioventrikulární nodální reentry tachykardie
AVRT - gastrolohie
AV‑reentry tachykardie
BAEP - gastrolohie
brainstem auditory evoked potentials – sluchový kmenový potenciál
BAEP - gastrolohie
vyšetření kmenových evokovaných potenciálů
BAL - gastrolohie
bioartificial liver – biologická „umělá játra“ (plazmatická separace s perfuzí přes aktivní uhlí a bioreaktor s kultivovanými hepatocyty), bronchoalveolární laváž
BALSS - gastrolohie
bioartificial liver support system
BEAM - gastrolohie
brain electric activity mapping – mapování elektrické aktivity mozku
BERA - gastrolohie
brainstem electrical (evoked) response audiometry – sluchový kmenový potenciál
BH - gastrolohie
bolesti hlavy
BHP - gastrolohie
benigní hyperplazie prostaty
BIPAP - gastrolohie
biphasic positive airway pressure ventilation – bifázická ventilace pozitivním přetlakem
BK - gastrolohie
Kochův bacil
BKK (BCK) - gastrolohie
blokátor kalciového kanálu
BLRTw - gastrolohie
blokáda levého Tawarova raménka
BMD - gastrolohie
Becker muscular dystrophy – Beckerova svalová dystrofie = genetické onemocnění lidských svalů
BMI - gastrolohie
body mass index – index tělesné hmotnosti
BMR - gastrolohie
basal metabolic rate – bazální metabolický výdej nebo bazální energetický výdej (kcal/den)
BNP - gastrolohie
brain natriuretic peptide – mozkový natriuretický peptid
BPN - gastrolohie
bez patologického nálezu
BPRTw - gastrolohie
blokáda pravého Tawarova raménka
BPSD - gastrolohie
behavioral and psychological symptoms of dementia – behaviorální a psychologické příznaky demence
BRIC - gastrolohie
benigní rekurentní intrahepatální cholestáza
BW - gastrolohie
body weight – tělesná hmotnost (kg)
C3, C4 - gastrolohie
složky komplementu
CA - gastrolohie
carbohydrate antigen – nádorový marker
ca - gastrolohie
carcinoma – karcinom
CADASIL - gastrolohie
cerebrální autozomálně dominantní arteriopatie se subkortikálními infarkty a leukoencefalopatií
CAH - gastrolohie
chronická aktivní hepatitida
CAPD - gastrolohie
kontinuální ambulantní peritoneální dialýza
CBsy - gastrolohie
cervikobrachiální syndrom
CCA - gastrolohie
cholangiocarcinoma – cholangiokarcinom
CCE - gastrolohie
cholecystectomy – cholecystektomie
CCK - gastrolohie
cholecystokinin
CCsy - gastrolohie
cervikokraniální syndrom, colon cancer – karcinom tlustého střeva
CD - gastrolohie
Crohn’s disease – Crohnova nemoc
CDH - gastrolohie
chronické denní bolesti hlavy
CEA - gastrolohie
karcinoembryonální antigen
CF - gastrolohie
cystická fibróza
CFA - gastrolohie
colonization factor antigen – kolonizační faktor
CFLD - gastrolohie
cystic fibrosis liver disease – jaterní onemocnění na podkladě cystické fibrózy
CFS - gastrolohie
chronic fatigue syndrome – chronický únavový syndrom
CIK - gastrolohie
cirkulující imunokomplexy (volně kolující složka komplementu)
CJD - gastrolohie
Creutzfeldtova–Jakobova nemoc
CK - gastrolohie
kreatinkináza
CK‑MB - gastrolohie
myokardiální izoenzym kreatinkinázy
CLL - gastrolohie
chronická lymfatická leukemie
CMP - gastrolohie
cévní mozková příhoda
CMV - gastrolohie
Cytomegalovirus
CN - gastrolohie
Crohnova nemoc
CNS - gastrolohie
centrální nervový systém
CO - gastrolohie
oxid uhelnatý
CO2 - gastrolohie
oxid uhličitý
COX - gastrolohie
cyklooxygenáza
CP - gastrolohie
cholangiopankreatografie
CPAP - gastrolohie
continuous positive airway pressure – trvalá ventilace pozitivním přetlakem
CPR - gastrolohie
cardiopulmonary resuscitation – kardiopulmonální resuscitace
CRC - gastrolohie
colorectal carcinoma – kolorektální karcinom
CRH - gastrolohie
kortikotropin uvolňující hormon
CRP - gastrolohie
C‑reaktivní protein
CRRT - gastrolohie
continuous renal replacement treatment – kontinuální hemoeliminační metoda
CT - gastrolohie
computed tomography – výpočetní tomografie
CTA - gastrolohie
CT angiografie
CTT - gastrolohie
colonic transit time – střevní tranzitní čas
CVT - gastrolohie
centrální venózní tlak
CYFRA - gastrolohie
21‑1 fragment cytokeratinu 19 – nádorový marker
CŽK - gastrolohie
centrální žilní katétr
CŽK - gastrolohie
centrální žilní katétr
ČGS ČLS JEP - gastrolohie
Česká gastroenterologická společnost ČLS J. E. Purkyně
ČHS ČLS JEP - gastrolohie
Česká hepatologická společnost ČLS J. E. Purkyně
ČLS JEP - gastrolohie
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
D‑dimery - gastrolohie
produkty degradace zesíťovaného (stabilizovaného) fibrinu plazminem
D1 - gastrolohie
bulbus a horní horizontální úsek duodena
D2 - gastrolohie
sestupná část duodena
D3 - gastrolohie
dolní horizontální úsek duodena
D4 - gastrolohie
vzestupná část duodena
DDAVP - gastrolohie
1‑deamino‑8‑D‑arginin‑vazopresin
DDD - gastrolohie
doporučená denní dávka
DDŽ - gastrolohie
dolní dutá žíla
DEV - gastrolohie
domácí enterální výživa
DHEA‑S - gastrolohie
dehydroepiandrosteronsulfát
DHT - gastrolohie
dihydrotestosteron
DIC - gastrolohie
diseminovaná intravaskulární koagulace
DIOS - gastrolohie
distal intestinal obstruction syndrome – syndrom obstrukce distálního střeva
DK - gastrolohie
dolní končetina
DKMP - gastrolohie
dilatační kardiomyopatie
DM - gastrolohie
diabetes mellitus
DMARD - gastrolohie
disease modifying antirheumatic drugs – antirevmatika modifikující průběh onemocnění
DMD - gastrolohie
Duchennova muskulární dystrofie
DNA - gastrolohie
deoxyribonukleová kyselina
DNR - gastrolohie
do not resuscitate
DPP - gastrolohie
dipeptidylpeptidáza
DRG - gastrolohie
diagnosis‑related group
DSA - gastrolohie
digitální subtrakční angiografie
dx - gastrolohie
dexter
EASL - gastrolohie
European Association for the Study of the Liver
EBV - gastrolohie
virus Epsteina a Barrové
ECP - gastrolohie
eozinofilní kationtový protein
ECT - gastrolohie
extracelulární tekutina
EDN - gastrolohie
eosinophil‑derived neurotoxin
EEA - gastrolohie
enteroenteroanastomóza
EEG - gastrolohie
elektroencefalografie, elektroencefalograf
EF - gastrolohie
exkreční frakce
EGD - gastrolohie
ezofagogastroduodenoskopie
EGF - gastrolohie
epidermal growth factor – epidermální růstový faktor
EHEC - gastrolohie
enterohemoragická Escherichia coli
EHG - gastrolohie
elektrohepatografie, elektrohepatogram
EHPVO - gastrolohie
extrahepatic portal vein obstruction – extrahepatální obstrukce portální žíly
EIEC - gastrolohie
enteroinvazivní Escherichia coli
EKG - gastrolohie
elektrokardiografie
EKV - gastrolohie
elektrokardioverze
ELAD - gastrolohie
Extracorporeal Liver Assist Device – zařízení mimotělní jaterní náhrady (dialyzační kapsle obsahující buněčné kultury hepatoblastomů)
ELISA - gastrolohie
enzyme‑linked immunosorbent assay – enzymová imunosorpční analýza
EMA - gastrolohie
European Medicines Agency
EMB - gastrolohie
endomyokardiální biopsie
EMB - gastrolohie
etambutol
EMEA - gastrolohie
European Agency for the Evaluation of Medicinal Products
EMG - gastrolohie
elektromyografie, elektromyograf
EMR - gastrolohie
endoscopic mucosal resection – endoskopická slizniční resekce
EMS - gastrolohie
syndrom eozinofilie‑myalgie
ENA - gastrolohie
protilátky proti extrahovatelným nukleárním antigenům
EP - gastrolohie
endoskopická papilotomie
EPEC - gastrolohie
enteropatogenní Escherichia coli
EPO - gastrolohie
eozinofilní peroxidáza
ERC - gastrolohie
endoscopic retrograde cholangiography – endoskopická retrográdní cholangiografie
ERCP - gastrolohie
endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie
Ery - gastrolohie
erytrocyt
ESR - gastrolohie
erythrocyte sedimentation rate – sedimentace červených krvinek
ETEC - gastrolohie
enterotoxická Escherichia coli
EUS - gastrolohie
endoscopic ultrasound – endoskopická ultrasonografie
EV - gastrolohie
enterovirus
FA - gastrolohie
fatty acid – mastná kyselina, farmakologická anamnéza
FABP - gastrolohie
fatty acid‑binding protein – protein vázající mastné kyseliny
FAD - gastrolohie
flavinadenindinukleotid
FAP - gastrolohie
familiární adenomatózní polypóza
FD - gastrolohie
funkční dyspepsie
FDA - gastrolohie
Food and Drug Administration, USA
FENa - gastrolohie
frakční exkrece sodíku
FFA - gastrolohie
free fatty acid – volná mastná kyselina
FI - gastrolohie
fibrinogen
FiS - gastrolohie
fibrilace síní
FITC - gastrolohie
cirkulující IgG protilátky proti desmogleinu 3
FM - gastrolohie
fat mass – podíl tukové tkáně
FMF - gastrolohie
familial mediterranean fever – vrozená středomořská horečka
FMN - gastrolohie
flavinmononukleotid
FNA - gastrolohie
fine needle aspiration – punkce tenkou jehlou
FNAB - gastrolohie
fine needle aspiration biopsy – aspirační biopsie tenkou jehlou
fNMR - gastrolohie
funkční nukleární magnetická rezonance CNS
fPSA - gastrolohie
free‑prostate specific antigen – volný prostatický specifický antigen
FR - gastrolohie
fyziologický roztok
Fs - gastrolohie
fasting serum – sérová koncentrace nalačno
FSH - gastrolohie
folikuly stimulující hormon
FT - gastrolohie
fibrotest
FT‑AT - gastrolohie
FibroTest‑ActiTest
FUO - gastrolohie
fever of unknown origin – horečka neznámého původu
FW - gastrolohie
sedimentace červených krvinek = Fahræusův–Westergrenův test
GABA - gastrolohie
γ‑aminobutyric acid – kyselina γ‑aminomáselná
GALT - gastrolohie
gut associated lymphoid tissue – střevní lymfatická tkáň
GAVE - gastrolohie
gastric antral vascular ectasia – vaskulární ektazie antra žaludku (synonymum „water melon stomach“)
GBM - gastrolohie
glomerulární bazální membrána
GC - gastrolohie
gastric cancer – karcinom žaludku
GCS - gastrolohie
Glasgow Coma Scale – Glasgowská škála kómatu
GD - gastrolohie
gastroduodenální
GDS - gastrolohie
Global Deterioration Scale – škála kognitivních funkcí
GE - gastrolohie
gastroezofageální
GEA - gastrolohie
gastroenteroanastomóza
GER - gastrolohie
gastroezofageální reflux
GERD - gastrolohie
GastroEsophageal Reflux Disease – refluxní choroba jícnu
GEU - gastrolohie
graviditas extrauterina – mimoděložní těhotenství
GF - gastrolohie
glomerulární filtrace
GG - gastrolohie
glykogen
GGT - gastrolohie
gamaglutamyltransferáza
GH - gastrolohie
growth hormone – růstový hormon
GI - gastrolohie
gastrointestinální
GIH - gastrolohie
gastrointestinal hemorrhage – krvácení do trávicího ústrojí
GIP - gastrolohie
gastrický inhibiční polypeptid; gastrointestinální peptid
GIST - gastrolohie
gastrointestinální stromální tumor
GIT - gastrolohie
gastrointestinální (trávicí) trakt
GJ - gastrolohie
gastrojejunostomie
GMD - gastrolohie
glutamátdehydrogenáza
GPx - gastrolohie
glutathionperoxidáza
GR - gastrolohie
glutathionreduktáza
GSE - gastrolohie
glutensenzitivní enteropatie
GST - gastrolohie
glutathion‑S‑transferáza
GVHD - gastrolohie
graft‑versus‑host disease – reakce štěpu vůči hostiteli po transplantaci orgánů nebo kostní dřeně
HA - gastrolohie
hormonální antikoncepce
HAV - gastrolohie
virová hepatitida typu A
Hb - gastrolohie
hemoglobin
HbA1c - gastrolohie
glykovaný hemoglobin
HBAg - gastrolohie
antigen hepatitidy typu B
HBcAg - gastrolohie
hepatitis B core antigen – dřeňový antigen viru hepatitidy typu B
HBeAg - gastrolohie
hepatitis B envelope antigen – antigen e viru hepatitidy typu B
HBIg - gastrolohie
hepatitis B immunoglobulin – imunoglobulin proti hepatitidě typu B
HbsAg - gastrolohie
hepatitis B surface antigen – povrchový antigen viru hepatitidy typu B
HBV - gastrolohie
virus hepatitidy typu B
hCA - gastrolohie
karbohydrátový antigen
HCC - gastrolohie
hepatocelulární karcinom
HCC‑CC - gastrolohie
combined hepatocellular and cholangiocarcinoma – kombinovaný hepatocelulární karcinom a cholangiokarcinom
HCG (hCG) - gastrolohie
lidský choriový gonadotropin
HCP - gastrolohie
hereditary coproporphyria – hereditární koproporfyrie
HCV - gastrolohie
virová hepatitida typu C
Hcy - gastrolohie
homocystein
HD - gastrolohie
hemodialýza
HDL - gastrolohie
high density lipoprotein – lipoprotein s vysokou hustotou
HDL‑C - gastrolohie
high density lipoprotein cholesterol – HDL cholesterol s vysokou hustotou
HDsAg - gastrolohie
antigen viru hepatitidy typu D
HDV - gastrolohie
virová hepatitida D
HDŽ - gastrolohie
horní dutá žíla
HELLP - gastrolohie
hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets syndrome – syndrom charakterizovaný hemolýzou, zvýšenou aktivitou jaterních enzymů a trombocytopenií
HES - gastrolohie
hydroxyethyl starch – hydroxyetylškrob
HEV - gastrolohie
hepatitis E virus – virus hepatitidy typu E
HGF - gastrolohie
hepatocyte growth factor – růstový faktor hepatocytů
HGV - gastrolohie
hepatitis G virus – virus hepatitidy typu G
HIV - gastrolohie
human immunodeficiency virus – virus způsobující ztrátu obranyschopnosti u člověka
HJR - gastrolohie
hepatojugulární reflux
HK - gastrolohie
horní končetina
HLA - gastrolohie
human leukocyte antigen – lidský leukocytární antigen
HLA‑B27 - gastrolohie
antigen HLA‑B 27 – haplotyp č. 27 genu HLA‑B
HLP - gastrolohie
hyperlipoproteinemie
HN - gastrolohie
Hodgkinova nemoc
HN - gastrolohie
hypertenzní nemoc
HNPCC - gastrolohie
hereditary nonpolyposis colorectal cancer – hereditární nepolypózní kolorektální karcinom
Hp - gastrolohie
Helicobacter pylori
HPS - gastrolohie
hepatopulmonální syndrom
HPV - gastrolohie
human papilloma virus (Papillomavirus) – lidský papilomavirus
HRCT - gastrolohie
high‑resolution computerized tomography – výpočetní tomografie s vysokým prostorovým rozlišením
HRS - gastrolohie
hepatorenální syndrom
HSG - gastrolohie
hysterosalpingografie
HSM - gastrolohie
hepatosplenomegalie
HSV - gastrolohie
virus Herpes simplex
HUS - gastrolohie
hemolyticko‑uremický syndrom
HUTT - gastrolohie
head‑up tilt test – test na nakloněné rovině
HVLP - gastrolohie
hromadně vyráběný léčivý přípravek
HVPG - gastrolohie
hepatic venous pressure gradient – jaterní žilní tlakový gradient
HyE - gastrolohie
hysterektomie
Hz - gastrolohie
hertz (hlavní jednotka frekvence [kmitočtu] v soustavě SI
HZV - gastrolohie
virus Herpes zoster
CH - gastrolohie
volný cholesterol
CHCE - gastrolohie
cholecystektomie
CHE - gastrolohie
cholecystektomie, cholesterol ester – estery cholesterolu
CHES - gastrolohie
cholinesteráza
CHOPN - gastrolohie
chronická obstrukční plicní nemoc
CHRI - gastrolohie
chronická renální insuficience
IABC - gastrolohie
intraaortální balonková kontrapulzace
IAH - gastrolohie
intra‑abdominal hypertension – intraabdominální hypertenze
IAP - gastrolohie
intra‑abdominal pressure – intraabdominální tlak
IBD - gastrolohie
inflammatory bowel disease – idiopatické střevní záněty
IBS - gastrolohie
irritable bowel syndrome – syndrom dráždivého střeva, dráždivý tračník
ICA - gastrolohie
islet cell antibodies – protilátky proti buňkám Langerhansových ostrůvků
ICC - gastrolohie
interstitial cell of Cajal – Cajalova intersticiální buňka
iCMP - gastrolohie
ischemická cévní mozková příhoda
ICP - gastrolohie
idiopathic chronic pancreatitis – idiopatická chronická pankreatitida, intracranial pressure – intrakraniální (nitrolební) tlak
ICSA - gastrolohie
islet cell surface antibodies – povrchové protilátky proti buňkám Langerhansových ostrůvků
IDL - gastrolohie
intermediate density lipoprotein – lipoprotein se střední hustotou
IGF - gastrolohie
insulin‑like growth factor – růstový faktor podobný inzulinu
IHCC - gastrolohie
intrahepatic cholangiocarcinoma – intrahepatální cholangiokarcinom
ICH - gastrolohie
intracerebrální hematom
ICHDK - gastrolohie
ischemická choroba dolních končetin
ICHS - gastrolohie
ischemická choroba srdeční
IL - gastrolohie
interleukin
incip. - gastrolohie
inicipientní
INH - gastrolohie
izoniazid
INR - gastrolohie
international normalized ratio – slouží k vyjádření hodnoty Quickova testu (poměr výsledku pacienta k hodnotě referenční = „zdravá kontrola“), poměr se umocní koeficientem
IPLP - gastrolohie
individuálně připravovaný léčivý přípravek
IPP - gastrolohie
inhibitor protonové pumpy
IQ - gastrolohie
inteligenční kvocient
IS - gastrolohie
index selektivity
ISZ - gastrolohie
idiopatické střevní záněty
IVF - gastrolohie
in vitro fertilization – mimotělní oplodnění
IVLP - gastrolohie
individuálně vyráběné léčivé přípravky
IVV - gastrolohie
intravaskulární objem
JIB - gastrolohie
jejunoileální bypass
JIP - gastrolohie
jednotka intenzivní péče
k.l. - gastrolohie
kontrastní látka
KB - gastrolohie
ketone bodies = ketolátky
KCE - gastrolohie
keratokonjunktivitida epidemická
KCS - gastrolohie
keratokonjunktivitida suchá (sicca)
- gastrolohie
kontaktní čočka
KO - gastrolohie
krevní obraz
KPCR - gastrolohie
kardiopulmocerebrální resuscitace
KPR - gastrolohie
kardiopulmonální resuscitace
KRK - gastrolohie
kolorektální karcinom
L‑NAME - gastrolohie
N(G)‑nitro‑L‑arginin‑methyl‑ester
L‑NMMA - gastrolohie
N(G)‑monomethyl‑L‑arginin
LAP - gastrolohie
leucinaminopeptidáza
LAS - gastrolohie
liver assist system
LBBB - gastrolohie
left bundle branch block – blokáda levého Tawarova raménka
LBM - gastrolohie
lean body mass – podíl beztukové tělesné hmoty
LCAT - gastrolohie
lecitin‑cholesterolacyl transferáza
LCE - gastrolohie
laparoscopic cholecystectomy – laparoskopická cholecystektomie
LD - gastrolohie
laktátdehydrogenáza
LDH - gastrolohie
laktátdehydrogenáza
LDL - gastrolohie
low density lipoprotein – lipoprotein s nízkou hustotou
LDL‑C - gastrolohie
low density lipoprotein cholesterol – LDL cholesterol
LDN - gastrolohie
léčebna dlouhodobě nemocných
LH - gastrolohie
luteinizační hormon (lutropin)
LCHE - gastrolohie
laparoskopická cholecystektomie
LK - gastrolohie
levá komora
LKM - gastrolohie
liver‑kidney microsome antibodies – protilátky proti mikrosomům jater a ledvin
LKS - gastrolohie
levá komora srdeční
LSM - gastrolohie
liver stiffness measurement – měření elasticity jaterní tkáně
LSPP - gastrolohie
lékařská služba první pomoci
LSS - gastrolohie
liver support system
LT - gastrolohie
leukotrien
LTV - gastrolohie
léčebná tělesná výchova
LZZ - gastrolohie
lůžkové zdravotnické zařízení
M‑CSF - gastrolohie
macrophage colony stimulating factor – faktor stimulující kolonie makrofágů
MALT - gastrolohie
mucosa associated lymphoid tissue – slizniční lymfatická tkáň
MAP - gastrolohie
protein aktivovaný mitogenem
MBP - gastrolohie
major basic protein – hlavní bazický protein (patří mezi kationické granulární proteiny eozinofilů)
MBP - gastrolohie
myeline basic protein – bazický protein myelinu
MCA - gastrolohie
antigen asociovaný s mucinózním karcinomem
MCA - gastrolohie
Medicines Control Agency, Velká Britanie
MCI - gastrolohie
mild cognitive impairment – mírná kognitivní porucha
MCTD - gastrolohie
mixed connective tissue disease – smíšená choroba pojiva
MCV - gastrolohie
mean corpuscular volume – střední objem červené krvinky
MDP - gastrolohie
maniodepresivní psychóza
MED - gastrolohie
minimální erytémová dávka
MEG - gastrolohie
magnetoelektroencefalograf
MEN - gastrolohie
multiple endocrine neoplasia – mnohočetná endokrinní neoplazie
MGUS - gastrolohie
monoclonal gammopathy of undetermined significance (benign monoclonal gammopathy) – benigní monoklonální gamapatie
MCH - gastrolohie
mean corpuscular hemoglobin – střední množství hemoglobinu v erytrocytu
MCHC - gastrolohie
mean corpuscular hemoglobin concentration – střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu
MIP-1α - gastrolohie
human macrophage inflammatory protein alpha – makrofágový zánětlivý protein 1 alfa
MMSE - gastrolohie
Mini Mental State Examination (diagnostická kognitivní škála k vyšetřování demence)
MODS - gastrolohie
multiple organ dysfunction syndrome – syndrom mnohočetného orgánového selhání
MOF - gastrolohie
multiple organ failure – multiorgánové selhání
MOP - gastrolohie
mikrobiální obraz poševní
MRA - gastrolohie
magnetická rezonanční angiografie
MRCP - gastrolohie
cholangiopankreatikografie provedená magnetickou rezonancí
MRI - gastrolohie
magnetic resonance imaging – magnetická rezonance
MRSA - gastrolohie
methicillin‑resistant Staphylococcus aureus – meticilin-rezistentní zlatý stafylokok
MSS - gastrolohie
městnavá srdeční slabost
MUAC - gastrolohie
middle upper arm circumference – obvod nedominantní paže v polovině vzdálenosti mezi loketním výběžkem a akromionem
MuSK - gastrolohie
svalová specifická kináza
NAFLD - gastrolohie
nonalcoholic fatty liver disease – nealkoholická jaterní steatóza
NAP - gastrolohie
nestabilní angina pectoris
NASH - gastrolohie
nonalcoholic steatohepatitis – nealkoholická steatohepatitida
NCI - gastrolohie
National Cancer Institute
NFκB - gastrolohie
nuclear factor kappa B – nukleární faktor kappa B
NGS - gastrolohie
nazogastrická sonda
NHL - gastrolohie
non‑Hodgkinův lymfom, non‑hodgkinský lymfom
NJS - gastrolohie
nazojejunální sonda
NMR - gastrolohie
nuclear magnetic resonance – nukleární magnetická rezonance
NO - gastrolohie
nynější onemocnění
NPB - gastrolohie
náhlá příhoda břišní
NS - gastrolohie
nefrotický syndrom
NSA - gastrolohie
nesteroidní antiflogistika (antirevmatika)
NSAID - gastrolohie
nesteroidní antiflogistika (antirevmatika)
NSAID´s - gastrolohie
nesteroidní antiflogistika (antirevmatika)
NSE - gastrolohie
neuronspecifická enoláza
NSTE‑AIM - gastrolohie
akutní infarkt myokardu bez elevací ST úseku
NSTE‑AIM - gastrolohie
akutní infarkt myokardu bez elevací ST úseku
NSTEMI - gastrolohie
infarkt myokardu bez elevací ST úseku
- gastrolohie
nežádoucí účinky
OB - gastrolohie
occult bleeding – okultní krvácení
Obj. - gastrolohie
objektivně
OCG - gastrolohie
orální cholecystogram
OCTT - gastrolohie
orocecal transit time – tranzitní čas potravy od úst do střev (céka)
OD - gastrolohie
oculus dexter – pravé oko
oGTT - gastrolohie
orální glukózový toleranční test
OHL - gastrolohie
oral hairy leukoplakia – vlasatá ústní leukoplakie
OHSS - gastrolohie
ovariální hyperstimulační syndrom
OK - gastrolohie
okultní krvácení
OMA - gastrolohie
otitis media acuta – akutní zánět středního ucha
OMT - gastrolohie
Odourized Markers Test – olfaktometrický test parfémovaných fixů
ORL - gastrolohie
otorinolaryngologické (ušní‑nosní‑krční) vyšetření, oddělení
OS - gastrolohie
oculus sinister – levé oko
OSAS - gastrolohie
obstructive sleep apnea syndrome – syndrom obstrukční spánkové apnoe
OTI - gastrolohie
orotracheální intubace
OTS - gastrolohie
ortotopická transplantace srdce
PA - gastrolohie
pracovní anamnéza
PAD - gastrolohie
perorální antidiabetika
PAF - gastrolohie
platelet‑activating factor – faktor aktivující trombocyty
PAI - gastrolohie
plasminogen activator inhibitor – inhibitor aktivátorů plazminogenu
PaO2 - gastrolohie
parciální tlak kyslíku v arteriální krvi
PAP - gastrolohie
pancreatitis‑associated protein – protein související s pankreatitidou
PBC - gastrolohie
primární biliární cholangitida (cirhóza)
PBG - gastrolohie
porfobilinogen
PC - gastrolohie
pacemaker
PCB - gastrolohie
polychlorované bifenyly
PCI - gastrolohie
percutaneous coronary intervention – perkutánní koronární intervence
PCR - gastrolohie
polymerase chain reaction – polymerázová řetězová reakce
PCT - gastrolohie
porphyria cutanea tarda – pozdní kožní porfyrie
PCT - gastrolohie
prokalcitonin
PDA - gastrolohie
perzistující ductus arteriosus
PDK - gastrolohie
pravá dolní končetina
PEG - gastrolohie
perkutánní (punkční) endoskopická gastrostomie
PEGG - gastrolohie
perkutánní elektrogastrografie
PEJ - gastrolohie
perkutánní endoskopická jejunostomie
PET - gastrolohie
pozitronová emisní tomografie
PGE - gastrolohie
prostaglandin E
PGT - gastrolohie
porušená glukózová tolerance
PGUÚ - gastrolohie
primární glaukom s uzavřeným úhlem
PCHS - gastrolohie
postcholecystektomický syndrom
PI3K - gastrolohie
fosfatidylinositol‑3‑kináza
PID - gastrolohie
pelvic inflammatory disease – zánětlivé onemocnění malé pánve
PINP - gastrolohie
procollagen N‑proteinase – N‑terminální propeptid prokolagenu
PLAP - gastrolohie
placentární izoenzym alkalické fosfatázy
PLC - gastrolohie
phospholipase C – fosfolipáza C
PM - gastrolohie
pacemaker
PM - gastrolohie
poslední menses
PMK - gastrolohie
permanentní močový katétr
PN - gastrolohie
parenteral nutrition – parenterální výživa
PNO - gastrolohie
pneumotorax
PP - gastrolohie
pankreatický polypeptid
PP - gastrolohie
preventivní prohlídka
PPG - gastrolohie
postprandiální glykemie
PPI - gastrolohie
proton pump inhibitor – inhibitor protonové pumpy
PRL - gastrolohie
prolaktin
PSA - gastrolohie
prostatický specifický antigen
PSC - gastrolohie
primární sklerózující cholangitida
PSG - gastrolohie
polysomnografické vyšetření
PTA - gastrolohie
perkutánní transluminální angioplastika
PTC - gastrolohie
perkutánní transhepatická cholangiografie
PUFA - gastrolohie
polyunsaturated fatty acid – vícenenasycená mastná kyselina
PURPLE - gastrolohie
syndrom painful purpuric ulcers with reticular pattern of the lower extremities syndrome, livedoid vasculopathy
PZA - gastrolohie
pyrazinamid
PŽK - gastrolohie
periferní žilní katétr
RA - gastrolohie
revmatoidní artritida
RA - gastrolohie
rodinná anamnéza
RAAS - gastrolohie
renin‑angiotenzin‑aldosteronový systém
RAF - gastrolohie
reaktanty akutní fáze
RBBB - gastrolohie
right bundle branch block – blokáda pravého Tawarova raménka (BPRTw)
rCBF - gastrolohie
regional cerebral blood flow – regionální mozkový krevní průtok
RDG - gastrolohie
radiodiagnostika
RDW - gastrolohie
red cell distribution width – šíře distribuce erytrocytů
RE - gastrolohie
refluxní ezofagitida
RES - gastrolohie
revize, excize, sutura
RF - gastrolohie
revmatoidní faktor
RFA - gastrolohie
radiofrequency ablation – radiofrekvenční ablace
RFP - gastrolohie
rifampicin
RFT - gastrolohie
respirační fyzioterapie, radiofrekvenční terapie
RCHJ - gastrolohie
refluxní choroba jícnu
RLP - gastrolohie
rychlá lékařská pomoc
RNJ - gastrolohie
refluxní nemoc jícnu
ROS - gastrolohie
reactive oxygen species – reaktivní formy kyslíku
ROSC - gastrolohie
restore of spontaneous circulation – obnova spontánní cirkulace (krevního oběhu)
RPF - gastrolohie
renal plasma flow – průtok plazmy ledvinami
RQ - gastrolohie
respirační koeficient
RS - gastrolohie
roztroušená skleróza
RTG - gastrolohie
rentgen
RTG P+S - gastrolohie
rentgenové vyšetření srdce a plic
rTMS - gastrolohie
repetitivní transkraniální magnetická stimulace
RZP - gastrolohie
rychlá zdravotnická pomoc
RZS - gastrolohie
rychlá záchranná služba
S - gastrolohie
senzitivní
S‑Mb - gastrolohie
sérová koncentrace myoglobinu
SA - gastrolohie
sinoatriální
SA - gastrolohie
sociální anamnéza
SALT - gastrolohie
stomach associated lymphoid tissue – slizniční žaludeční lymfatická tkáň
SAN - gastrolohie
sinoatrial node – sinoatriální uzel
SAP - gastrolohie
severe acute pancreatitis – těžká forma akutní pankreatitidy
SARS - gastrolohie
severe acute respiratory syndrome – těžký akutní respirační syndrom
SAS - gastrolohie
sleep apnea syndrome – syndrom spánkové apnoe
SBP - gastrolohie
spontánní bakteriální peritonitida
SBP - gastrolohie
spontánní bakteriální peritonitida
SCC - gastrolohie
squamous cell carcinoma – karcinom z dlaždicového (skvamózního) epitelu
SCCA - gastrolohie
squamous cell carcinoma antigen – antigen karcinomu ze skvamózních buněk SCC (nádorový marker)
SE - gastrolohie
sedimentace erytrocytů
SF - gastrolohie
srdeční frekvence
SHBG - gastrolohie
sex hormon binding globuline – globulin vázající pohlavní hormony
sin - gastrolohie
sinister
SIRS - gastrolohie
systematic inflammatory response syndrome – syndrom systémové zánětlivé odpovědi
SKG - gastrolohie
selektivní koronarografie
Skr - gastrolohie
sérová koncentrace kreatininu
SLE - gastrolohie
systémový lupus erythematodes
SM - gastrolohie
sclerosis multiplex – roztroušená skleróza
SMA - gastrolohie
smooth muscle antibodies – protilátky proti hladkým svalům, smooth muscle actin – aktin typický pro hladké svalstvo
SMP - gastrolohie
sine morbo psychico – bez psychického onemocnění
SMT - gastrolohie
self‑monitoring training
SO - gastrolohie
Oddiho svěrač
SOD - gastrolohie
sphincter of Oddi dysfunction – dysfunkce Oddiho svěrače
SPECT - gastrolohie
single photon emission computed tomography – jednofotonová emisní výpočetní tomografie
SPP - gastrolohie
status presens psychicus – současný psychický stav
SS - gastrolohie
séronegativní spondylartritida, sicca syndrom
SSRI - gastrolohie
selective serotonine reuptake inhibitor – inhibitor zpětného vychytávání serotoninu
SSS - gastrolohie
sick sinus syndrome
STD - gastrolohie
sexually transmitted diseases – pohlavně přenosná onemocnění
STEMI - gastrolohie
segment elevation myocardial infarction – infarkt myokardu s elevací ST úseku
STH - gastrolohie
růstový hormon
STK - gastrolohie
systolický tlak krevní
STM - gastrolohie
streptomycin
stp. - gastrolohie
stav po
susp. - gastrolohie
suspektní = v podezření
TA - gastrolohie
temporální arteriitida
TACE - gastrolohie
transcathetral arterial chemoembolization – transkatétrová chemoembolizace
TANR - gastrolohie
telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace
TBC - gastrolohie
tuberkulóza
TBUT - gastrolohie
tear break‑up time – vyšetření stability slzného filmu
TC - gastrolohie
total cholesterol – celkový cholesterol
TE - gastrolohie
tonzilektomie – odstranění krčních mandlí
TEE - gastrolohie
transezofageální echokardiografie
TEN - gastrolohie
total enteral nutrition – úplná enterální výživa
TEN - gastrolohie
tromboembolická nemoc
TEP - gastrolohie
totální endoprotéza
TEV - gastrolohie
totální (úplná) enterální výživa
TG - gastrolohie
triacylglycerol (triglycerid)
TGF - gastrolohie
transforming growth factor – transformující růstový faktor
TGF‑β - gastrolohie
transforming growth factor β – transformující růstový faktor β
TGFR - gastrolohie
tumor growth factor receptor – receptor růstového faktoru nádoru
TIA - gastrolohie
transient ischemic attack – přechodná ischemická mozková ataka
TIBC - gastrolohie
total iron binding capacity – celková vazebná kapacita železa
TIMP - gastrolohie
tissue inhibitor of metalloproteinase – tkáňový inhibitor metaloproteázy
TIPS - gastrolohie
transjugular intrahepatic portosystemic shunt – transjugulární intrahepatická portosystémová spojka
TK - gastrolohie
krevní tlak
TLR3 - gastrolohie
toll‑like receptor 3
TMA - gastrolohie
trombotické mikroangiopatie
TNF - gastrolohie
tumor necrosis factor – tumor nekrotizující faktor
TnI - gastrolohie
kardiální izoforma troponinu I
TnT - gastrolohie
kardiální izoforma troponinu T
TPN - gastrolohie
total parenteral nutrition – úplná parenterální výživa
TPO - gastrolohie
trombopoetin
TRAK - gastrolohie
protilátky proti receptorům pro TSH
TRN - gastrolohie
oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí
TS - gastrolohie
tentamen suicidii – sebevražedný pokus
tTG - gastrolohie
tissue transglutaminase – tkáňová transglutamináza
TTP - gastrolohie
trombotická trombocytopenická purpura
TUR - gastrolohie
transuretrální resekce
TURP - gastrolohie
transuretrální resekce prostaty
Tx - gastrolohie
transplantace
U - gastrolohie
unit – jednotka
U‑Mb - gastrolohie
koncentrace myoglobinu v moči
UC - gastrolohie
ulcerative colitis – ulcerózní kolitida
UDCA - gastrolohie
ursodeoxycholic acid – ursodeoxycholová kyselina
UK - gastrolohie
ulcerózní kolitida
ung. - gastrolohie
unguentum – mast
UPPP - gastrolohie
uvulopalatopharyngoplastika
UPV - gastrolohie
umělá plicní ventilace
US - gastrolohie
ultrasonografické vyšetření
US - gastrolohie
ultrasonografie
UZ - gastrolohie
ultrazvuk
UZ - gastrolohie
ultrazvukové vyšetření
v.s. - gastrolohie
veri similis, veri similiter – velmi pravděpodobně
VAS - gastrolohie
vertebrogenní algický syndrom
VCA - gastrolohie
viral capsid antigen – virový kapsidový antigen
VH - gastrolohie
virová hepatitida (VHA, VHB, VHC, VHE, …)
VIP - gastrolohie
vazoaktivní intestinální polypeptid
VLDL - gastrolohie
very low density lipoprotein – lipoprotein s velmi nízkou hustotou
VPMD - gastrolohie
věkem podmíněná makulární degenerace
VVV - gastrolohie
vrozené vývojové vady
vWf - gastrolohie
von Willebrandův faktor
WD - gastrolohie
Wilson disease – Wilsonova choroba
WDHA - gastrolohie
watery diarrhea, hypokalemia, achlorhydria = Vernerův–Morrisonův syndrom = vodnatý průjem s hypokalemií a achlorhydrií
WHO - gastrolohie
World Health Organization – Světová zdravotnická organizace
WHVP - gastrolohie
wedged hepatic vein pressure – tlak v zaklínění v jaterní žíle
WN - gastrolohie
Wilsonova nemoc
ZES - gastrolohie
Zollingerův–Ellisonův syndrom
ZZS - gastrolohie
Zdravotnická záchranná služba
1,25OHD - laboratorní-zkratky
1,25 dihydroxyvitamin D
17PS - laboratorní-zkratky
17 hydroxyprogesteron
25OHD - laboratorní-zkratky
25‑hydroxyvitamin D
4/28 - laboratorní-zkratky
Aktivované helpery (CD4T lymfocyty) – CD4+/CD28+
4/DR - laboratorní-zkratky
Aktivované helpery (CD4T lymfocyty) – CD4+/HLA‑DR+
4AN - laboratorní-zkratky
4 androstendion
5HIO - laboratorní-zkratky
5‑hydroxyindoloctová kyselina
A1AR - laboratorní-zkratky
Stanovení A1 antitrypsinu RID
A1AT - laboratorní-zkratky
Alfa 1 antitrypsin
A1G - laboratorní-zkratky
Alfa 1 globulin
A2G - laboratorní-zkratky
Alfa 2 globulin
ABR - laboratorní-zkratky
Acidobazická rovnováha (ASTRUP)
aCEN - laboratorní-zkratky
Průkaz anticentromerových Ab IF
ACR - laboratorní-zkratky
Poměr albumin/kreatinin
ACTH - laboratorní-zkratky
Adrenokortikotropin
AFP - laboratorní-zkratky
Alfa 1 fetoprotein
AG - laboratorní-zkratky
Agregace trombocytů
AH - laboratorní-zkratky
Autohemolýza
AHIS - laboratorní-zkratky
Autoprotilátky proti histonům
ALB - laboratorní-zkratky
Albumin
ALDO - laboratorní-zkratky
Aldosteron
ALP - laboratorní-zkratky
Alkalická fosfatáza
ALT - laboratorní-zkratky
Alaninaminotrasnferáza
AMA - laboratorní-zkratky
Antimitochondriální Ab IF
AMF - laboratorní-zkratky
Amfetaminy
AMIO - laboratorní-zkratky
Amiodaron
AMIT - laboratorní-zkratky
Antimitochomdriální Ab ELISA
AMK - laboratorní-zkratky
Amikacin
AMON, NH3 - laboratorní-zkratky
Amoniak
AMS - laboratorní-zkratky
Amyláza
ANCA - laboratorní-zkratky
ANCA imunofluor
ANFH - laboratorní-zkratky
ANF imunofluorescence
APCR - laboratorní-zkratky
Rezistence na aktivovaný protein C
APG - laboratorní-zkratky
Absolutní počet granulocytů
APLY = LY - laboratorní-zkratky
Absolutní počet lymfocytů
APN = NEU - laboratorní-zkratky
Absolutní počet neutrofilů
apoA - laboratorní-zkratky
Apolipoprotein A1
apoB - laboratorní-zkratky
Apolipoprotein B
APT…různé - laboratorní-zkratky
APT na hemodialýze
APTG - laboratorní-zkratky
Autoprotilátky proti protrombinu
APTM - laboratorní-zkratky
Autoprotilátky proti protrombinu IgM
APTR - laboratorní-zkratky
Poměr APT
APTT - laboratorní-zkratky
Aktivovaný parciální tromboplastinový čas
APTT‑LA c - laboratorní-zkratky
Aktivovaný parciální tromboplastinový čas – s reagencií necitlivou na LA (konfirmace LA)
ARAB - laboratorní-zkratky
Protilátky proti acetylcholinovým receptorům
ARPP - laboratorní-zkratky
Autoprotilátky proti ribozomálnímu P proteinu
ASGP - laboratorní-zkratky
Autoprotilátky proti asialoglykoprotein receptoru
ASLA - laboratorní-zkratky
Protilátky proti solubilnímu jaternímu antigenu
ASMA - laboratorní-zkratky
SKMAG – protilátky proti hladkému svalu AB IF
ASPM - laboratorní-zkratky
Galaktomananový antigen Aspergillus v séru
AST - laboratorní-zkratky
Aspartátaminotransferáza
AT, AIII - laboratorní-zkratky
Antitrombin III
ATG - laboratorní-zkratky
Protilátky proti thyreoglobulinu
ATPO - laboratorní-zkratky
Antithyreoperoxidáza
ATPO - laboratorní-zkratky
Protilátky proti thyreoidální peroxidáze
ATYR - laboratorní-zkratky
Tyreoglobulin autoprotilátky ELISA
AVIT - laboratorní-zkratky
Vitamin A
B - laboratorní-zkratky
Plná krev
B12 - laboratorní-zkratky
Vitamin B12
BAK - laboratorní-zkratky
Bakterie v moči
BALP - laboratorní-zkratky
Kostní alkalická fosfatáza
BARB - laboratorní-zkratky
Barbituráty
BBLG - laboratorní-zkratky
Borrelia protilátky IgG imunoblot závěr
BBLM - laboratorní-zkratky
Borrelia protilátky IgM imunoblot závěr
BE - laboratorní-zkratky
Base excess, odchylka bází
BEGa - laboratorní-zkratky
Stanovení antiBorrelia IgG ELISA‑ csf, arb. j.
BEGa - laboratorní-zkratky
Stanovení antiBorrelia IgG ELISA‑s, arb.j.
BENZ - laboratorní-zkratky
Benzodiazepiny
BG - laboratorní-zkratky
Beta globuliny
BIL - laboratorní-zkratky
Bilirubin
BILk, dBIL - laboratorní-zkratky
Bilirubin konjugovaný
BJB - laboratorní-zkratky
Bence‑Jonesova bílkovina
BKAR - laboratorní-zkratky
Betakaroten
Bl - laboratorní-zkratky
Blast
BMG, B2MG - laboratorní-zkratky
Beta 2 mikroglobulin
Bseg - laboratorní-zkratky
Bazofilní segment
Ca - laboratorní-zkratky
Kalcium
CA125 - laboratorní-zkratky
Sacharidový (glycidový) antigen 125
CA153 - laboratorní-zkratky
Sacharidový (glycidový) antigen 15‑3
CA199 - laboratorní-zkratky
Sacharidový (glycidový) antigen 19‑9
CA724 - laboratorní-zkratky
Sacharidový (glycidový) antigen 72‑4
CAGA - laboratorní-zkratky
Protilátky proti CagA antigenu Helicobacter pylori
CaI - laboratorní-zkratky
Ionizované kalcium
CAKR - laboratorní-zkratky
Přepočet koncentrace vápníku na kreatinin
CAUR - laboratorní-zkratky
Kalcium v moči
CBKR, TP/KR, PCR - laboratorní-zkratky
Přepočet koncentrace celkové bílkoviny na kreatinin
CEA - laboratorní-zkratky
Karcinoembryonální antigen
CERU, CPL - laboratorní-zkratky
Ceruloplazmin
CGA - laboratorní-zkratky
Chromogranin A
CIK. - laboratorní-zkratky
Cirkulující imunokomplexy
CIKC - laboratorní-zkratky
Cirkulující imunokomplexy vazba C1q
CIT - laboratorní-zkratky
Citrulin
CK - laboratorní-zkratky
Kreatinkináza
CKD‑EPI - laboratorní-zkratky
Odhad GFR dle CKD‑EPI
CKMB - laboratorní-zkratky
Izoenzym MB kreatinkinázy
CKr - laboratorní-zkratky
Clearance kreatininu
Cl - laboratorní-zkratky
Chloridy
CLI. - laboratorní-zkratky
Index chemiluminiscence
CLON - laboratorní-zkratky
Klonazepam
CMP, KARM, CARB - laboratorní-zkratky
Carbamazepin
cMPO - laboratorní-zkratky
c Myeloperoxidáza (s navázanou protilátkou)
COR, KOR - laboratorní-zkratky
Kortizol
CPD - laboratorní-zkratky
Antikoagulační roztok obsahující výživné složky pro krvinky
CPEP - laboratorní-zkratky
C‑peptid
CROS, CRLB - laboratorní-zkratky
Beta‑CrossLaps
CRP - laboratorní-zkratky
C reaktivní protein
Csf - laboratorní-zkratky
Likvor
CTP - laboratorní-zkratky
Coombsův test prm.
CVIT - laboratorní-zkratky
Vitamin C
CYFRA - laboratorní-zkratky
CYFRA 21‑1
CYSP - laboratorní-zkratky
Cyklosporin
Cyt. - laboratorní-zkratky
Průkaz NK buněk cytotoxickým testem
D‑di - laboratorní-zkratky
D‑dimery
DBIL - laboratorní-zkratky
Bilirubin přímý
DEAM - laboratorní-zkratky
Metabolity amiodaronu
Delta‑He - laboratorní-zkratky
Pokles hemoglobinu v retikulocytech
DEry - laboratorní-zkratky
Erytrocyty v dialyzátu
DHEAS - laboratorní-zkratky
DHEA‑sulfát
DIF - laboratorní-zkratky
Diferenciál (rozpočet leukocytů)
DIGO - laboratorní-zkratky
Digoxin
DLeu - laboratorní-zkratky
Leukocyty v dialyzátu
DNáza - laboratorní-zkratky
Deoxyribonukleáza
DOP - laboratorní-zkratky
Dopamin
DR+ - laboratorní-zkratky
HLA‑DR+ II. třída hlav. histok. systému – rel. počet
DRT - laboratorní-zkratky
Drť
E2 - laboratorní-zkratky
Estradiol
EALB - laboratorní-zkratky
Albumin elfo
EBR - laboratorní-zkratky
Erytocyty bez buffy‑coatu resuspendované
ECP - laboratorní-zkratky
Eozinofilní kationový protein (ECP)
EDTA - laboratorní-zkratky
Etylendiamintetraoctová kyselina
EGT - laboratorní-zkratky
Etanol gelifikační test
Ele - laboratorní-zkratky
Elementy
ELFO - laboratorní-zkratky
Elektroforéza bílkovin
ENAB - laboratorní-zkratky
ENA profil imunoblot
EOS - laboratorní-zkratky
Eosinofily
EPI - laboratorní-zkratky
Epinefrin = adrenalin
EPIT - laboratorní-zkratky
Epitelie
EPO - laboratorní-zkratky
Erytropoetin
EPO - laboratorní-zkratky
Erytropoetin
Ery - laboratorní-zkratky
Erytrocyty nativ
ERY - laboratorní-zkratky
Erytrocyty v moči
ETOH - laboratorní-zkratky
Etanol
ETS - laboratorní-zkratky
Ethosuximid
EUG - laboratorní-zkratky
Euglobulinová lýza
F - laboratorní-zkratky
Faktor (koagulační)
F - laboratorní-zkratky
Stolice
FART - laboratorní-zkratky
Farrův test
FAsc - laboratorní-zkratky
Buňky schopné fagocytózy
FBG - laboratorní-zkratky
Fibrinogen
FCM - laboratorní-zkratky
Průtoková cytometrie
Fe - laboratorní-zkratky
Železo
Ferr - laboratorní-zkratky
Železo
FERR, FERI - laboratorní-zkratky
Ferritin
FIB - laboratorní-zkratky
Fibrinogen
FII, F2 - laboratorní-zkratky
Faktor II
FIX, F9 - laboratorní-zkratky
Faktor IX
FK - laboratorní-zkratky
Fázový kontrast – dysmorfní erytrocyty
FK506 - laboratorní-zkratky
Tacrolimus
FKREV, STOK - laboratorní-zkratky
Okultní krvácení
FLC - laboratorní-zkratky
Volné lehké řetězce
FOL, KLIS - laboratorní-zkratky
Kyselina listová
FPSA - laboratorní-zkratky
PSA volný
FRA - laboratorní-zkratky
Fruktosamin
FSH - laboratorní-zkratky
Folikulostimulační hormon
FT3 - laboratorní-zkratky
Trijódtyronin volný
FT4 - laboratorní-zkratky
Tyroxin volný
FTA. - laboratorní-zkratky
Treponema Ab imunofluorescence
FTAM - laboratorní-zkratky
Treponema Ab imunofluor. IgM
FTAP - laboratorní-zkratky
FTA počet titrů
FV, F5 - laboratorní-zkratky
Faktor V
FVII, F7 - laboratorní-zkratky
Faktor VII
FVIII, F8 - laboratorní-zkratky
Faktor VIII
FW - laboratorní-zkratky
Sedimentace erytrocytů
FX, F10 - laboratorní-zkratky
Faktor X
FXI, F11 - laboratorní-zkratky
Faktor XI
FXII, F12 - laboratorní-zkratky
Faktor XII
FXIII, F13 - laboratorní-zkratky
Faktor XIII
GAD6 - laboratorní-zkratky
Protilátky proti glutamatdehydrogenáze GAD65
GAS - laboratorní-zkratky
Gastrin
GEN - laboratorní-zkratky
Gentamicin
GG - laboratorní-zkratky
Gamaglobuliny
GLU - laboratorní-zkratky
Glukóza
GlyA - laboratorní-zkratky
Glykoforin A+ (s navázanou protilátkou)
GlyA - laboratorní-zkratky
Glykoforin A+ (s navázanou protilátkou)
GMT = GGT - laboratorní-zkratky
Gamaglutamyltransferáza
GRAN - laboratorní-zkratky
Granulované válce
HA1c, HbA1c - laboratorní-zkratky
Glykovaný hemoglobin HbA1C
HAPT - laboratorní-zkratky
Haptoglobin
HAVAB - laboratorní-zkratky
Anti HAV total
HAVABM - laboratorní-zkratky
Anti HAV IgM
HBF - laboratorní-zkratky
Fetální hemoglobin
HCG - laboratorní-zkratky
Beta HCG
HCG - laboratorní-zkratky
Lidský choriový gonadotropin
HCT - laboratorní-zkratky
Hematokrit
HDL - laboratorní-zkratky
HDL cholesterol
HE 4 - laboratorní-zkratky
Lidský epididymální protein 4
HGB - laboratorní-zkratky
Hemoglobin
HIST - laboratorní-zkratky
Stanovení histaminu
HIT - laboratorní-zkratky
Heparinem indukovaná trombocytopenie
HIV - laboratorní-zkratky
HIV 1/2
HOMO, HCY - laboratorní-zkratky
Homocystein
HP - laboratorní-zkratky
Helicobacter pylori
HP.. - laboratorní-zkratky
Haptoglobin
HPC - laboratorní-zkratky
Hematopoetické progenitorové buňky
HPX. - laboratorní-zkratky
Hemopexin
HT - laboratorní-zkratky
Heinzova tělíska
HUST - laboratorní-zkratky
Hustota
HYAL - laboratorní-zkratky
Hyalinní válce
CHE - laboratorní-zkratky
Cholinesteráza
CHin - laboratorní-zkratky
Stanovení chemotaktické aktivity leukocytů
Chl - laboratorní-zkratky
Chladové aglutininy
CHOL - laboratorní-zkratky
Cholesterol
CHsp - laboratorní-zkratky
Migrace leukocytů spontánně pod agarózou
IA2M - laboratorní-zkratky
Alfa‑2‑globulin
IB2M - laboratorní-zkratky
Beta‑2‑mikroglobulin
ICA - laboratorní-zkratky
Protilátky proti ostrůvkovým buňkám pankreatu
ICPL - laboratorní-zkratky
Ceruloplazmin
IF - laboratorní-zkratky
Imunofixace – sérum, v moči
IFIX - laboratorní-zkratky
Elektroforéza s imunofixací
IFNg - laboratorní-zkratky
Stanovení Gama Interferonu ELISA
IGA - laboratorní-zkratky
IgA
IGE - laboratorní-zkratky
IgE
IGF‑I - laboratorní-zkratky
Inzulin podobný růstový faktor (insulin growth factor)
IGG - laboratorní-zkratky
IgG
IGM - laboratorní-zkratky
IgM
Il‑6 - laboratorní-zkratky
Interleukin 6
IL1B - laboratorní-zkratky
Interleukin 1‑beta
IL2 - laboratorní-zkratky
Interleukin 2
IL4. - laboratorní-zkratky
Interleukin 4 – ELISA
IL6 - laboratorní-zkratky
Interleukin 6
IL8 - laboratorní-zkratky
Interleukin 8
IMTEST - laboratorní-zkratky
IM‑Test
INFA - laboratorní-zkratky
Influenza A
INFB - laboratorní-zkratky
Influenza B
INFIX, INF9 - laboratorní-zkratky
Inhibitor FIX
INFVIII, INF8 - laboratorní-zkratky
Inhibitor FVIII
INR - laboratorní-zkratky
Mezinárodní normalizovaný poměr
INS - laboratorní-zkratky
Inzulin
INSA - laboratorní-zkratky
Protilátky proti inzulinu
InTr_žena - laboratorní-zkratky
Inhibice migrace leukocytů – trofoblast
IPF - laboratorní-zkratky
Frakce nezralých trombocytů
ITRF - laboratorní-zkratky
Transferin
K - laboratorní-zkratky
Kalium
KAL - laboratorní-zkratky
Kalcitonin
KAP - laboratorní-zkratky
Volné lehké řetězce kappa
KAPP - laboratorní-zkratky
Kvantita lehkých řetězců kappa
KD - laboratorní-zkratky
Kostní dřeň
KET - laboratorní-zkratky
Ketolátky v moči
KIEL - laboratorní-zkratky
Poznámka pro ELFO (agaroforéza)
KM - laboratorní-zkratky
Kyselina močová
KMGA - laboratorní-zkratky
Kravské mléko IgA
KMGG - laboratorní-zkratky
Kravské mléko IgG
KO - laboratorní-zkratky
Krevní obraz
KOK - laboratorní-zkratky
Kokain
KRE - laboratorní-zkratky
Kreatinin
KREV - laboratorní-zkratky
Krev v moči
KRKM - laboratorní-zkratky
Krystaly kyseliny močové
KRYG - laboratorní-zkratky
Kryoglobulin kvantitativně
KRYST - laboratorní-zkratky
Krystaly
KSIA - laboratorní-zkratky
Sialová kyselina
KULEPI - laboratorní-zkratky
Epitelie kulaté
KVAS - laboratorní-zkratky
Kvasinky
Lak, Lac - laboratorní-zkratky
Laktát
LAM - laboratorní-zkratky
Volné lehké řetězce lambda
LAMB - laboratorní-zkratky
Kvantita lehkých řetězců lambda
LAMB - laboratorní-zkratky
Lehký řetězec lambda imunoglobulinu – relat. počet
LAMO - laboratorní-zkratky
Lamotrigin
LB - laboratorní-zkratky
Likvor buničky
LD - laboratorní-zkratky
Laktátdehydrogenáza
LDL - laboratorní-zkratky
LDL cholesterol
LEU - laboratorní-zkratky
Leukocyty v moči
LEU, WBC - laboratorní-zkratky
Leukocyt
LEVE - laboratorní-zkratky
Levetiracetam
Li - laboratorní-zkratky
Lithium
LIS - laboratorní-zkratky
Laboratorní informační systém
LKM1 - laboratorní-zkratky
LKM1 autoprotilátky
Lpa - laboratorní-zkratky
Lipoprotein (a)
LPS - laboratorní-zkratky
Lipáza
LQP - laboratorní-zkratky
Likvor Pandy
LY - laboratorní-zkratky
Lymfocyt
M+S - laboratorní-zkratky
Moč + sediment
M249 - laboratorní-zkratky
Antimitochondriální Ab Imunoblot
MAU - laboratorní-zkratky
Mikroalbuminurie akt.
MCV - laboratorní-zkratky
Střední objem erytrocytů
MEOH - laboratorní-zkratky
Metanol
MgI - laboratorní-zkratky
Ionizovaný hořčík
MGLB - laboratorní-zkratky
Myoglobin
MCH - laboratorní-zkratky
Průměrné množství hemoglobinu v erytrocytech
MCHC - laboratorní-zkratky
Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech
mIgA - laboratorní-zkratky
mIgA+ (s navázanou protilátkou)
MK - laboratorní-zkratky
Kyselina mykofenolová
MN - laboratorní-zkratky
Mononukleár
MNP - laboratorní-zkratky
Metanefrin (metabolit adrenalinu)
MON - laboratorní-zkratky
Monocyt
MPV - laboratorní-zkratky
Střední objem trombocytů
MTX - laboratorní-zkratky
Metotrexát
MYO - laboratorní-zkratky
Myoglobin
MYOU - laboratorní-zkratky
Myoglobin
Na - laboratorní-zkratky
Natrium
NAG - laboratorní-zkratky
N‑acetyl‑beta‑D‑glukózaminidáza
NEOP - laboratorní-zkratky
Neopterin
NEPI - laboratorní-zkratky
Norepinefrin = noradrenalin
NET - laboratorní-zkratky
Netilmicin
NEU - laboratorní-zkratky
Neutrofilní tyč
NIT - laboratorní-zkratky
Nitrity v moči
NK+ - laboratorní-zkratky
Buňky NK (s navázanou protilátkou)
NMNP - laboratorní-zkratky
Normetanefrin (metabolit noradrenalinu)
non HDL - laboratorní-zkratky
Non HDL (koncentrace lipoproteinu bez HDL)
NRB - laboratorní-zkratky
Normoblasty
NSE - laboratorní-zkratky
Neuron specifická enoláza
NtBNP, BNP - laboratorní-zkratky
NT‑proBNP, BNP
Ntyč - laboratorní-zkratky
Neutrofilní tyč
OPI - laboratorní-zkratky
Opiáty
ORM - laboratorní-zkratky
Orosomukoid
OSM - laboratorní-zkratky
Osmolalita
OSMO - laboratorní-zkratky
Osmotická rezistence erytrocytů
OTC, OST - laboratorní-zkratky
Osteokalcin
OXAL - laboratorní-zkratky
Oxaláty
P - laboratorní-zkratky
Fosfor
P - laboratorní-zkratky
Plazma
PAIA - laboratorní-zkratky
PAIA = PAI‑1 antigen
PAPP‑A - laboratorní-zkratky
Těhotenský protein A, pregnancy associated plasma protein
PARA - laboratorní-zkratky
Paracetamol
PARA - laboratorní-zkratky
Paraprotein kvant. v séru
PARAU - laboratorní-zkratky
Paraprotein kvant. v moči
PC - laboratorní-zkratky
Protein C
PCA - laboratorní-zkratky
Protein C Antigen
pCO2 - laboratorní-zkratky
Parciální tlak oxidu uhličitého
PCT - laboratorní-zkratky
Prokalcitonin
PCT, PCV - laboratorní-zkratky
Destičkový hematokrit
PDW - laboratorní-zkratky
Distribuční šíře velikosti trombocytů
PH - laboratorní-zkratky
pH
PHB, PHE - laboratorní-zkratky
Fenobarbital
PHE - laboratorní-zkratky
Fenytoin
PICP - laboratorní-zkratky
C terminální propetid kolagenu I
PINP - laboratorní-zkratky
N terminální propetid kolagenu I
PK - laboratorní-zkratky
Periferní krev
PlGF - laboratorní-zkratky
Lidský placentární růstový hormon
PLIS - laboratorní-zkratky
Plísně (hify)
PLT - laboratorní-zkratky
Trombocyty, krevní destičky
PMN - laboratorní-zkratky
Polymorfonukleár
pO2 - laboratorní-zkratky
Parciální tlak kyslíku
POR - laboratorní-zkratky
Porfyriny
PORFO - laboratorní-zkratky
Porfobilinogen
POSA - laboratorní-zkratky
Posakonazol
POSTROMA - laboratorní-zkratky
Rizikový faktor karcinomu ovarií – postmenopauzální ženy
POVR - laboratorní-zkratky
Povrch těla
PRALB - laboratorní-zkratky
Prealbumin
PREROMA - laboratorní-zkratky
Rizikový faktor karcinomu ovarií – premenopauzální ženy
PRGS, PGN - laboratorní-zkratky
Progesteron
PRI - laboratorní-zkratky
Primidon
PRL - laboratorní-zkratky
Prolaktin
PS - laboratorní-zkratky
Protein S
PSA - laboratorní-zkratky
PSA
PSAC - laboratorní-zkratky
Protein S celkový antigen
PSAV - laboratorní-zkratky
Protein S volný antigen
PT - laboratorní-zkratky
Protrombinový čas (Quick)
PTH - laboratorní-zkratky
PTH
RA33 - laboratorní-zkratky
Autoprotilátky RA‑33
RAPA - laboratorní-zkratky
Rapamycin
RBC - laboratorní-zkratky
Erytrocyty
RDW - laboratorní-zkratky
Distribuční šíře velikosti erytrocytů
REN - laboratorní-zkratky
Renin
REPI - laboratorní-zkratky
Renální tubulární epitelie
RET‑He - laboratorní-zkratky
Střední množství hemoglobinu v retikulocytu
RETI - laboratorní-zkratky
Protilátky proti reticulinu
RIL2 - laboratorní-zkratky
Stanovení solubilního receptoru pro IL 2
RRR. - laboratorní-zkratky
Rychlá reaginová reakce
RTCA - laboratorní-zkratky
Retikulocyty
S - laboratorní-zkratky
Sérum
S100 - laboratorní-zkratky
Protein S 100
SALI - laboratorní-zkratky
Salicyláty
SATR - laboratorní-zkratky
Saturace transferinu
SCCA - laboratorní-zkratky
Antigen skvamózních karcinomů
sDNA - laboratorní-zkratky
Anti SS‑DNA
SFLT1 - laboratorní-zkratky
Solubilní receptor tyrozinkinázového typu
SG, HUST - laboratorní-zkratky
Specifická hmotnost
SGLA - laboratorní-zkratky
Ab/Gliadin deamidovaný IgA
SGLG - laboratorní-zkratky
Ab/Gliadin deamidovaný IgG
SHBG - laboratorní-zkratky
Sex hormon binding protein
SCHI - laboratorní-zkratky
Schistocyty
SIC - laboratorní-zkratky
Siderocyty
SP1. - laboratorní-zkratky
SP1 glykoprotein
SPE - laboratorní-zkratky
Specifické IgE obecně
SPER - laboratorní-zkratky
Spermie
STH, GF - laboratorní-zkratky
Růstový hormon
STRF - laboratorní-zkratky
Solubilní TRF receptor
Sw - laboratorní-zkratky
Sliny
T3 - laboratorní-zkratky
Trijódtyronin
T4 - laboratorní-zkratky
Tyroxin
TBIL - laboratorní-zkratky
Bilirubin celkový
TCA - laboratorní-zkratky
Tricyklická antidepresiva
TG, TAG - laboratorní-zkratky
Triacylglyceroly
THC - laboratorní-zkratky
Kannabinoidy
THCOOH - laboratorní-zkratky
Metabolity kannabinoidů
THEO, TEO - laboratorní-zkratky
Teofylin
THG - laboratorní-zkratky
Tyreoglobulin
TIBC - laboratorní-zkratky
Vazebná kapacita železa
TNFa - laboratorní-zkratky
Tumor necrosis faktor ELISA
TNFalfa - laboratorní-zkratky
Tumor necrosis factor alfa
TNI - laboratorní-zkratky
Troponin I
TNT - laboratorní-zkratky
Troponin T
TOKO - laboratorní-zkratky
Vitamin E (tokoferol)
TOPI - laboratorní-zkratky
Topiramát
TP, CB - laboratorní-zkratky
Celková bílkovina
TPA - laboratorní-zkratky
T‑PA antigen
TPEG - laboratorní-zkratky
Treponema Ab Elisa IgG
TPEM - laboratorní-zkratky
Treponema Ab Elisa IgM
TPHA - laboratorní-zkratky
Treponema Ab hemaglut. test
TPPA - laboratorní-zkratky
Ab proti Treponema pallidum aglutinace
TQ - laboratorní-zkratky
Protrombinový čas = Quickův čas
TRANS - laboratorní-zkratky
Transferin
TRGL - laboratorní-zkratky
Tyreoglobulin
TRIPL - laboratorní-zkratky
Tripelfosfáty (krystaly v moči)
TSH - laboratorní-zkratky
Tyreotropní hormon
TSHR - laboratorní-zkratky
Anti‑TSH receptor
TSI - laboratorní-zkratky
Tyreostimulující imunoglobuliny
TSTR, TTE - laboratorní-zkratky
Testosteron
TT - laboratorní-zkratky
Trombinový čas
TTGA - laboratorní-zkratky
Anti tkáňová transglutamináza IgA
TTGA - laboratorní-zkratky
IgA Ab x transglutamináza
TTGGK - laboratorní-zkratky
IgG Ab x transglutamináza
TTP - laboratorní-zkratky
Trombotická trombocytopenická purpura
TUBR - laboratorní-zkratky
Tubulární resorpce
U - laboratorní-zkratky
Moč
UBG - laboratorní-zkratky
Urobilinogen
UIBC - laboratorní-zkratky
Volná vazebná kapacita železa
URATY - laboratorní-zkratky
Uráty
UREA - laboratorní-zkratky
Močovina
VAHA - laboratorní-zkratky
Hmotnost
VAL - laboratorní-zkratky
Kyselina valproová
VALBU - laboratorní-zkratky
Válce buněčné
VÁLC - laboratorní-zkratky
Válce
VALGRA - laboratorní-zkratky
Válce granulované
VALHY - laboratorní-zkratky
Válce hyalinní
VALVO - laboratorní-zkratky
Válce voskové
VANK - laboratorní-zkratky
Vankomycin
VCAM - laboratorní-zkratky
Solubilní VCAM‑1
VIS - laboratorní-zkratky
Viskozita plazmy
VITD - laboratorní-zkratky
Vitamin D total
VMA - laboratorní-zkratky
Kyselina vanilamandlová
VORI - laboratorní-zkratky
Vorikonazol
VOTE - laboratorní-zkratky
Volný testosteron
VWF - laboratorní-zkratky
Von Willebrandův faktor
ZPAi - laboratorní-zkratky
AB proti zóna pellucida IF