Menu
Účet na stránce Kapitol
Registrace

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti MEDICAL TRIBUNE CZ, s. r. o., se sídlem Radlická 901/37, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 26158299, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75454, (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovávány:

 • jméno a příjmení,
 • poštovní adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefonický kontakt,
 • ostatní údaje vyplývající z obchodního vztahu.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Zasílání obchodních nabídek Správce
 • Zasílání informací a pozvánek na akce pořádané Správcem
 • Zasílání marketingových sdělení
 • Zasílání nabídek předplatného

3. Doba zpracování osobních údajů:

Dva roky od udělení souhlasu nebo dle zákonné lhůty vyplývající z obchodního vztahu.

4. Poskytování osobních údajů dalším stranám:

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, a dále zpracovatelé, kterými mohou být:

 • Přepravní společnosti v případě zaslání nakoupeného zboží jejich prostřednictvím,
 • Česká pošta, s.p., v případě zaslání nakoupeného zboží jejím prostřednictvím,
 • Poskytovatelé softwaru a webhostingu,
 • Správce webových stránek,
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Tyto společnosti vystupují v roli „Zpracovatele“ a řídí se standardy společnosti MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. jako „Správce“.

5. Zpracování dat:

Zpracování dat probíhá manuálně (zadávání dat, oprava dle žádosti Subjektu údajů).

Zpracování dat probíhá automaticky (rozesílání informací a obchodních nabídek dle rozčlenění dle kategorií zájmů).

6. Odvolání souhlasu

Odvolat souhlas lze buď v plném rozsahu (pokud tak je možno udělat a poskytnutí informací Subjektu údajů nepodléhá obchodnímu vztahu nebo se nejedná o potenciální obchodní vztah se zájmem jasně vyjádřeným od Subjektu údajů), nebo jeho jednotlivé části.

Souhlas je možné odvolat písemnou formou, kde bude jasně specifikován rozsah odvolání souhlasu.

7. Vyjádření souhlasu s poskytnutím osobních údajů pro tyto účely:

 • Zasílání marketingových sdělení
 • Zasílání informací o akcích pořádaných společností
 • Zasílání obchodních nabídek
 • Zasílání nabídek předplatného

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek a dalších informací Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů,
 • Využití další strany jako „Zpracovatele“ je nutné pouze v případech doručení objednaného zboží a Subjekt údajů je s tím plně srozuměn,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Informace o zpracování osobních údajů

MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., se sídlem Radlická 901/37, 150 00 Praha 5, IČ: 26158299, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 213108 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje:

Zpracovávané údaje vyplývající z obchodního vztahu

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • fakturační adresa
 • telefonní číslo
 • název firmy
 • IČ, DIČ
 • číslo bankovního účtu a kód banky
 • dodací adresa
 • ID platby v případě platby online

Tyto údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Toto umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) až f) Nařízení. E-mailová adresa může být zpracovávána za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení (dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti). Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží a lze je kdykoliv odhlásit – zasláním dopisu na adresu Správce či e-mailem.

Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty do třetích zemí. V případě zapojení třetí osoby je vždy s touto osobou uzavřena „Zpracovatelská smlouva“ zaručující ochranu osobních údajů na úrovni „Správce“.

Osobní údaje mohou být poskytnuty třetí osobě, která zajišťuje dokončení obchodního vztahu:

 • Přepravní společnosti
 • Česká pošta, s.p.
 • Poskytovatelé softwaru a webhostingu
 • Správce webových stránek
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací

Subjekt údajů je poučen a má právo:

 • požadovat informaci o rozsahu zpracovávaných údajů a o jejich správnosti
 • na aktualizaci osobních údajů
 • vyžádat si přístup k těmto údajům
 • požadovat omezení zpracování (odvolat souhlas v plném nebo částečném rozsahu, a to buď e-mailem, nebo písemně na adresu Správce)
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů. Správce jej provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů
 • požadovat ‎výpis zpracovávaný‎ch osobních údajů
 • v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení vznést námitku proti zpracování
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

MEDICAL TRIBUNE CZ, 24. 05. 2018.

Dohoda o užívání stránek www.kapitoly-online.cz

 1. Užíváním, tzn. vstupem do internetových stránek www.kapitoly-online.cz, uzavíráte Dohodu o užívání stránek (dále jen „dohoda“) se společností MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. (dále jen MEDICAL TRIBUNE CZ), se sídlem Radlická 901/37, 150 00 Praha 5, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75454. Za jakoukoli škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek vám či třetí osobě v důsledku porušení takovéto dohody nenese společnost MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., odpovědnost a vy jste povinni nahradit straně, která škodu nárokuje, škodu v plném rozsahu a výši. Společnost MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.
 2. Stránky, s výjimkou sekce Edukace pro pacienty a Edukace pro zdravotní sestry, jsou určena pouze osobám oprávněným předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky (odborníci), a tudíž splňuje podmínky §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění. Tato odborná sekce není určena široké veřejnosti, jak ji definuje zákon 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Přečtěte si prosím všechna ustanovení dohody o užívání odborné sekce stránek www.kapitoly-online.cz. Pokud nespadáte pod zákonem vymezenou skupinu odborníků nebo s některým z ustanovení dohody o užívání nesouhlasíte, nejste oprávněni vstoupit do této odborné sekce. Zřizovatel či provozovatel těchto stránek nenese odpovědnost za případnou škodu či porušení zákona, vyplývající z porušení předchozí věty.
 3. Obsahem odborné sekce jsou informace určené pro odbornou veřejnost. Obsahem odborné sekce jsou odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb., o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli či provozovateli databáze podle zákona.
 4. Všechny reklamní a propagační informace jsou určeny pouze odborníkům. Reklamní informace v jakýchkoli zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu odborné sekce a jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění.
 5. Odborná sekce obsahuje i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost MEDICAL TRIBUNE CZ v žádném rozsahu neručí za obsah těchto odkazovaných stránek.
 6. Dotazy a připomínky, které vznesete a zadáte prostřednictvím těchto stránek, nejsou s ohledem na charakter stránek považovány za důvěrné a zřizovatel či provozovatel má právo je publikovat a nakládat s nimi podle svého uvážení.
 7. Společnost MEDICAL TRIBUNE CZ si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu odborné sekce a ke změnám užívání stránek bude vždy připojeno datum změny.

MEDICAL TRIBUNE CZ, 1. 10. 2016.

 
Profil

Jméno Příjmení

xxxxxxxxx

Datum registrace

xxxxxxxxx