Cookies

Tento web je provozovaný MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., a potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštěvnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svůj souhlas můžete odmítnout zde.

Oborové aktuality – Respiforum

Střípky z konference ERS v roce 2023 v Miláně

6. 3. 2024

V roce 2023 s konal každoroční kongres ERS v Miláně. Odborníci v oboru respirační medicíny představili poslední poznatky z klinických výzkumů i praxe. Přinášíme shrnutí tří prezentací s tématikou astma a CHOPN.

Profesor Antonio Anzueto představil ve své prezentaci změny v doporučených postupech léčby CHOPN. Přednáška s názvem „Evolution in GOLD: we cannot „see“ „C“ anymore and LABA/ICS are gone. Helpful or a hindrance?“ se soustředila na novinky z poslední doby v léčbě CHOPN. Nejdříve profesor shrnul dokumenty GOLD 2001 a 2015 a jejich doporučení ke kategorizaci pacientů a léčbě CHOPN. Profesor Anzueto vyzdvihl, že v doporučení GOLD 2015 je zdůrazněna nutnost zohlednit symptomatiku a frekvenci exacerbací pacienta při rozhodování o léčbě. Dodal, že kombinace IKS a LABA byla hodnocena jako vhodná u pacientů s častými exacerbacemi, jelikož se tato kombinace již osvědčila u pacientů s astmatem. Následně se pan profesor soustředil na dokument GOLD 2023, který je rozdílný v klasifikaci pacientů a doporučené léčbě CHOPN, která je založena na použití dvojkombinace LABA a LAMA. Pro pacienty ze skupiny E, kteří jsou ve zvýšeném riziku pneumonie GOLD doporučuje trojkombinaci LABA, LAMA a IKS, což je nyní jediné využití IKS v terapii CHOPN. Svou řeč zakončil poznámkou, že biomarkery a léčitelné symptomy by měly být využity k plnému pochopení a zlepšení péče o pacienty s CHOPN.

Další zajímavou prezentaci vedl profesor Job van Boven. Jeho přednáška se týkala digitálních nástrojů, které by mohly zlepšit adherenci při užívání léčiv na astma. Svou řeč zahájil představením klíčových faktorů podílejících se na variabilitě odpovědi na léčbu astmatu včetně biologie, zvolené léčby a chování a následně vyzdvihl, že právě zlepšení adherence k léčbě je cílem mnoha digitálních respiračních technologií. Dále přesunul pozornost k faktu, že doposud publikované studie mající rozporuplné výsledky ohledně vlivu digitálních inhalátorů na adherenci, byly většinou postavené na malé a selektivně vybrané populaci s omezeným sledováním. Také podotknul, že některé právě probíhající studie by mohly kvalitu známých dat vylepšit. V budoucnu by mohla podrobná data, která digitální technologie poskytuje, například údaje o adherenci, užívání SABA a inhalačních parametrech, pomoci v rozhodování v klinické praxi a zlepšit výsledky poskytované léčby.

Poslední příspěvek, který chceme shrnout se týkal nového ERS doporučení v léčbě astmatu. Tomuto tématu se věnoval Richard Beasley a představil doporučení vytvořené pomocí GRADE přístupu (Grading of Recommendations, Assesment, Development and Evaluation) týkající se použití kombinace IKS/formoterol jako úlevové medikace u mírného astmatu. I přes nízkou úroveň důkazů byla hodnotícím panelem podmínečně jednomyslně podpořena varianta využití kombinace IKS/formoterolu v jednom inhalátoru v použití při obtížích bez pravidelné léčby oproti preventivní léčbě IKS a SABA v případě potřeby u mírného astmatu. Toto doporučení staví redukci podávávání systémových kortikosteroidů a počet exacerbací nad malý rozdíl v kontrole astmatu. Dvojkombinace navíc u pacientů se špatnou compliance předchází nadužívání SABA medikace. U dospívajících porota schválila podmínečné využití obou režimů. Jak se dalo očekávat, tato doporučení jsou ve shodě s dokumentem GINA. Tato doporučení mají samozřejmě svá omezení pro limitovanou dostupnost kombinace IKS/formoterolu v některých zemích. Budoucí výzkum v této oblasti by měl být směřován na terapeutické postupy u dětí, kterých není v současnosti mnoho.

zpět