Menu
Gynekologie-2646 foto: shutterstock.com

Vyšší věk otců přináší vyšší riziko perinatálních komplikací

12. 6. 2019 - ČTK
Nová zjištění o vlivu vyššího věku otců na zdraví novorozenců v perinatálním období a zdraví jejich matek během těhotenství.

Rozsáhlá retrospektivní kohortová studie byla prezentovaná v časopise British Medical Journal. Tým amerických vědců ze Stanford Univerzity pod vedením lékařky Yash S. Khandwaly reflektoval ve svém výzkumu stále sílící trend otcovství v pozdějším věku. Cílem studie bylo zjistit možnou souvislost mezi vyšším věkem otců a zvýšeným rizikem zdravotních komplikací novorozenců v perinatálním období a jejich matek během těhotenství.

Metodika studie

Vědci analyzovali data více než 40 milionů živě narozených dětí v USA mezi roky 2007 a 2016, která poskytl National Vital Statistics System. Data rozdělili do následujících skupin podle věku otců: < 25 roků, 25–34 roků, 35–44 roků, 45–54 roků a ? 55 roků. Průměrný věk otců se pohyboval mezi 30,0 a 31,2 roky. Celkem 2,7 % otců ve studii bylo ve věku 45–54 let a 0,3 % ve věku starších 55 let.

Primárně sledované perinatální parametry zahrnovaly předčasný porod (gestační věk nižší než 37 týdnů), nízkou porodní hmotnost (méně než 2 500 g), nízké APGAR skóre v 5. minutě (hodnota pod 8), nutnost podpůrné ventilace novorozence, hospitalizace na novorozenecké jednotce intenzivní péče, podávání antibiotik po porodu a přítomnost novorozeneckých křečí. U matek se hodnotil výskyt gestačního diabetu, preeklampsie a eklampsie.

Výsledky

Studie ukázala, že novorozenci starších otců měli vyšší riziko perinatálních komplikací. Vyšší věk otců byl asociován s vyšší pravděpodobností předčasného porodu, nízké porodní hmotnosti, neonatální morbidity a nízkého Apgar skóre. Matkám novorozenců hrozilo vyšší riziko rozvoje gestačního diabetu. Tyto výsledky potvrzují zjištění předchozích studiích, že věkem podmíněné změny v DNA spermatu mohou negativně ovlivňovat růst placenty a vývoj embrya.

Po vyloučení vlivu věku matky na výsledky studie bylo zjištěno, že gestační věk novorozenců otců starších 45 let byl ve srovnání s novorozenci mladších otců v průměru o 0,12 týdnů nižší (99% CI, -0,13--0,11) a bylo u nich o 14 % vyšší riziko předčasného porodu (adjusted odds ratio [AOR], 1,14; 99% CI, 1,13–1,15). Novorozenci otců ve věku 45-54 let byli o 20,2 gramů lehčí (99% CI, -22,5– -18,0) než novorozenci mladších otců a měli o 14 % vyšší riziko nízké porodní hmotnosti (AOR, 1,14; 99% CI, 1,12–1,15).

Pravděpodobnost nízkého Apgar skóre byla častější u novorozenců otců starších 55 let (AOR, 1,14; 99% CI, 1,08–1,20), stejně jako nutnost ventilační podpory (AOR, 1,10; 99% CI, 1,04-1,16) a hospitalizace na jednotce intenzivní péče (AOR, 1,28; 99% CI, 1,24–1,33).

Pravděpodobnost výskytu gestačního diabetu byla o 28 % vyšší u partnerek otců ve věku 45-54 let (AOR, 1,28; 99% CI, 1,27–1,30). Nebyla ovšem zjištěna signifikantní asociace mezi věkem otců a rizikem preeklampsie a eklampsie.

Vědci odhadují, že nárůst počtu otců starších 45 let mohl v minulých deseti letech ovlivnit 13,2 % předčasných porodů, 14,5 % případů nízké porodní hmotnosti, 15,1 % příjmů na jednotku intenzivní péče a 18,2 % případů gestačního diabetu.

Editorka Hillary K. Brown, PhD., k těmto zjištěním poznamenává, že relativní i absolutní riziko perinatálních komplikací spojených s vyšším věkem otců je velmi nízké a že žádné odds ratio nepřesáhlo 1,5.

Význam prekoncepční péče o zdraví otců

Editorka dále připojila připomínku, že věkem podmíněné změny v DNA spermatu nemohou být jedinou příčinou pozorovaných asociací. K perinatálním komplikacím totiž mohou přispívat i další faktory negativně ovlivňující zdraví jako kouření, častá konzumace alkoholu, obezita, psychické poruchy nebo subfertilita, které se ve starším věku vyskytují častěji. Asociace mezi vyšším věkem otců a perinatálními komplikacemi proto nemusí být nutně kauzální.

Hillary K. Brown se domnívá, že výsledky studie přispějí k tomu, že prekoncepční péče o zdraví, která byla dosud primárně cílena jen na ženy, se rozšíří i na mužskou populaci. Význam prekoncepční péče o zdraví otců, stejně jako zdůraznění rizik spojených s otcovstvím v pozdějším věku, by podle autorů studie měl být rovněž reflektován v doporučených postupech prekoncepční péče.

(svat)

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/904202