Menu

Poskytování informací o zdravotním stavu blízkých

28. 7. 2017 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Zajímalo by mne, za jakých podmínek mohu poskytovat informace o zdravotním stavu pacienta po telefonu nebo e-mailu. Jedná se o sourozence, bratr je hospitalizovaný na našem psychiatrickém oddělení a jeho sestra, která trvale žije v Kanadě, mne o tyto informace e-mailem požádala.

Odpovídá: JUDr. Lenka Vlková, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.

Podmínky poskytování informací o zdravotním stavu jsou stanoveny v § 31 a násl. zákona o zdravotních službách. Protože informace o zdravotním stavu představují osobní údaje pacienta (a to dokonce tzv. citlivé osobní údaje), je jejich poskytování třetím osobám vázáno na splnění specifických podmínek.

Obecně platí, že informace o zdravotním stavu se poskytují přímo pacientovi, nicméně podle § 33 odst. 1 zákona o zdravotních službách je pacient oprávněn určit osobu (popř. i vícero osob), které mohou být informace o jeho zdravotním stavu rovněž poskytovány. Poskytnutí informací jiným osobám než pacientovi je tedy vázáno na jeho předchozí souhlas. Pokud však pacient nemůže takový souhlas udělit, je možné využít výjimku stanovenou v § 33 odst. 4 zákona o zdravotních službách, podle níž platí, že jde-li o pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osobu, které mají být informace o jeho zdravotním stavu poskytovány, mají právo na tyto informace osoby pacientovi blízké. Rovněž však platí, že pokud pacient dříve vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, je možné informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to navíc pouze v nezbytném rozsahu. Osobou pacientovi blízkou je pak podle § 22 odst. 1 občanského zákoníku zejména příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství.

Pokud by se ve Vašem případě nejednalo o žádnou z výše uvedených situaci, je možné poskytnout informace o zdravotním stavu bez souhlasu pacienta ještě ve dvou případech:

  • jestliže to zdravotní stav nebo povaha onemocnění pacienta vyžadují, je poskytovatel oprávněn sdělit osobám, které budou o pacienta osobně pečovat, informace, které jsou nezbytné k zajištění této péče nebo pro ochranu jejich zdraví (§ 31 odst. 6 zákona o zdravotních službách); a
  • v nezbytném rozsahu osobám, které s pacientem přišly do styku a tyto informace jsou rozhodné pro ochranu jejich zdraví (§ 33 odst. 5 zákona o zdravotních službách).

Co se týká způsobu poskytnutí informací, ten zákonem není omezen, nicméně je vhodné používat nějakou předem dohodnutou formu komunikace, která Vám umožní ověřit, o jakou osobu se jedná, neboť povinnosti týkající se ochrany osobních údajů pacienta (tedy právě i údajů o jeho zdravotním stavu), zatěžují Vás, jako jeho ošetřujícího lékaře (resp. v případě zaměstnaneckého poměru poskytovatele zdravotních služeb). Proto bychom doporučovali komunikovat pouze přes předem dohodnutý email, popř. telefon (kde ideálně na začátku hovoru budete pro ověření totožnosti používat „heslo“, např. datum narození pacienta).

Sestře pacienta tedy informace o jeho zdravotním stavu sdělit můžete, pokud si dostatečně prokazatelně ověříte, že se jedná o jeho sestru.